โครงการอบรมกฎหมายแรงงานต่างชาติในมาเก๊า

 

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดทำโครงการอบรมกฎหมายแรงงาน ประจำปี 2554  รุ่นที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554  ณ ห้องประชุมกรมแรงงานมาเก๊า  ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ สนร.ฮ่องกง  นักศึกษา กศน. และ แรงงานไทย  จำนวนทั้งสิ้น 33 คน

การอบรมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่กรมแรงงานฮ่องกง Ms. Lam Pui HIng  (Functional Chief of DSAL) มาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และ สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ  หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ได้มีข้อซักถามจากแรงงานไทย เช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การแจ้งยกเลิกสัญญาจ้าง  ซึ่งตามกฎหมายแรงงานต่างชาติมาเก๊า จะไม่มีกฎหมายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่ระบุ  ลงในโควต้าจ้างงาน นายจ้างไม่สามารถจ่ายต่ำกว่าได้  และ การยกเลิกการจ้างงานจะต้องแจ้งล่วงหน้าตามจำนวนวันที่ระบุในสัญญาจ้างงาน หรือ หากไม่ได้ระบุ ก็ให้สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ 7 วัน   หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม สามารถร้องเรียนได้ที่กรมแรงงานมาเก๊า