ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล เยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Sade Dawid

 

 

 
 

               วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล ได้ออกเยี่ยมคนงานที่ Moshav Sade Dawid ซี่งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทลอาวีฟ โมชาฟดังกล่าวประกอบกิจการด้านการเพาะปลูก เช่น ผักชีไทย ผักชีลาว ผักคาซ่า (สลัดคอส) สโรนิช (หัวเทอร์นิฟ) ซึ่งสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันมีคนงานไทยทั้งหมด ๑๘ คน ส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน รายได้รวมค่าทำงานล่วงเวลาประมาณ ๕,๕๐๐ เช็คเกล หรือประมาณ ห้าหมื่นห้าพันบาท สภาพความเป็นอยู่ทั่วไปอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ปัญหาที่พบคือทะเบียนการจ่ายค่าจ้างเป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งแรงงานไทยไม่สามารถอ่านภาษาดังกล่าวได้

 

         จากการพูดคุยกับแรงงานทราบว่าได้มีการพบปะติดต่อกับแรงงานไทยที่อยูในโมชาฟข้างเคียงบ้าง อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้ให้แง่คิดเตือนใจแก่แรงงานไทยที่นี่ว่าการทำงานทุกที่ย่อมมีปัญหา และปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออก และการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีจะก่อให้เกิดความความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งฝ่ายแรงงาน พร้อมเสมอที่จะแก้ไขปัญหาทุกเรื่องเพื่อให้แรงงานไทย พร้อมนี้ได้ให้แง่คิดที่สำคัญเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพ และขอให้แรงงานไทยทุกคนอย่าทดลองหรือข้องแวะกับยาเสพ รวมถึงอบายมุข สิ่งเสพติดอื่น ๆ  พร้อมนี้ได้มอบธงชาติไทยและธงเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้แก่แรงงานไทยเพื่อให้ใช้เวลาในการสันทนาในวันหยุดประจำสัปดาห์ และสร้างความสามัคคีในหมู่พวกพ้อง