ฝ่ายแรงงาน สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดอบรมหลักสูตร นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ไทยสัปปายะ) หัตถะบำบัด ระดับ 1 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ

สนร.เบอร์ลิน พัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานไทยในต่างประเทศ

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดอบรมหลักสูตร นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ไทยสัปปายะ) หัตถะบำบัด ระดับ 1 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ

นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ อัครราชอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เปิดเผยว่า สนร.กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดการฝึกอบรมหลักสตูร นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ไทยสัปปายะ) หัตถะบำบัด ระดับ 1 ณ วัดพุทธบารมี เมือง Hamburg ในระหว่างวันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2561

นางสาวพิมพาภรณ์ฯ กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สำนักงานแรงงานเบอร์ลินจัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับแรงงานไทยในต่างประเทศ สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ใช้ทีมวิทยากร ซึ่งเป็นครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการฝึกอบรม Training of the Trainer: TOT จากสำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี