สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยและคนไทยในฮ่องกง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 สนร. ฮ่องกง ในฐานะศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ศกร. กศน. ฮ่องกง) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมศึกษา อึ๋มหว่า เกาลูนซิตี้โดยมีหัวหน้า สนร. ฮ่องกง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนฯ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับครูจิตอาสา

ในภาคเรียนนี้มีนักศึกษา จำนวน 43 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 คน  โดยผู้เข้ารับการศึกษาเป็นแรงงานไทย และคนไทยที่มีวีซ่าติดตามผู้ปกครองมาอาศัยอยู่ในฮ่องกง โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาการศึกษาระดับชั้นละ 2 ปี  การศึกษา หรือ 4 ภาคเรียน และได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา  จากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อสำเร็จการศึกษา