ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 10/2561 ณ เมืองคิมแฮ จังหวัดเคียงซางนัม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 10/2561 ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิมแฮ จังหวัดเคียงซางนัม โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน ฝ่ายแรงงานฯ แจกเอกสารคู่มือแรงงานไทย และเรื่องข้อควรปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินในสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านแรงงานด้วย

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลพรัตน์ราชธานี ในการนำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่มาให้บรการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาและรักษาในเบื้องต้น ตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน และทวีปเอเซีย

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิมแฮ (Gimhae Support Center for Foreign Workers) จังหวัดคยองซังนัมโด โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการและคำปรึกษาประมาณ 400 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ในการนำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่มาให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาและรักษาในเบื้องต้น ตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน และทวีปเอเชียศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิมแฮ (Gimhae Support Center for Foreign Workers) จังหวัดคยองซังนัมโด โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการและคำปรึกษาประมาณ 400 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ในการนำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่มาให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาและรักษาในเบื้องต้น ตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน และทวีปเอเชีย