ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมรับการศึกษาหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 52

  

อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมต้อนรับและบรรยาย คณะผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าร่วมรับการศึกษาหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 52

          เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ต้อนรับพลตรี ชนะ บุญปราศภัย ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย พรัอมคณะผู้เข้าร่วมรับการศึกษาหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 52 ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2562

          ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายพงศ์กานต์ พรหมสาส์น ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศสิงคโปร์ สถานการณ์ด้านแรงงาน พร้อมแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ กับคณะผู้แทน