ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ

                ด้วยสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้ประสานงานและมีโอกาสต้อนรับนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธงชัย จิตต์หาญ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการและ นายอนัฐ  ลัดลอย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สรุปได้ ดังนี้

               ๑.วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ อธิบดีกรมพัฒนาฝึมือแรงงานและคณะเข้าเยี่ยมและหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยและคนไทยกับนางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง รวมถึงแสดงความห่วงใยคนไทยในฮ่องกงต่อสถานการณ์การชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้น รวมถึงเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน  รับฟังภารกิจของสำนักงานฯและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยด้วย

              ๒.วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะ เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ  ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ  จำนวน ๓ รายที่ร้านขื่นปา เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

              ๓.วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯ ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำนวน ๑๒ คน ที่ร้านสยามการ์เดน และร้านอร่อยไทย 

             ซึ่งการตรวจติดตามครั้งนี้ ผู้ผ่านการทดสอบได้ขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ดูแลแรงงานในต่างประเทศด้วยการเสริมสร้างศักยภาพคนไทยให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากการจ้างงานและเป็นเจ้าของร้านอาหาร เป็นต้น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในอนาคตต่อไป