ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

                เมื่อวันที่ 1-4 สิงหาคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) นำโดย นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับฝ่ายกงสุล ทีมแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์ และคณะข้าราชการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ นำโดย นายอภิศักดิ์ แก้วสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาววลัยพร ศรีประดิษฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวอัจฉราพร คิดดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเซีย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย และเพื่อให้คนไทยในมาเลเซียมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการให้บริการจำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐยะโฮร์ และรัฐมะละกา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 135 คน

ภาพกิจกรรม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ภาพกิจกรรม ณ รัฐยะโฮร์

ภาพกิจกรรม ณ รัฐมะละกา

              ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประกอบไปด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ แรงงานร้านอาหารไทยและร้านนวดไทย โดยส่วนใหญ่คือกลุ่มแม่บ้าน ผลการตรวจสุขภาพพบว่าหลายรายมีอาการเจ็บป่วยทั่วไป เช่น ปวดศรีษะ ไอ เป็นหวัด และปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นต้น ทั้งนี้ พบว่าบางรายมีอาการโรคซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และแม่บ้านบางรายมีอาการโรคซึมเศร้าระดับสูง