สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรมเยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Westlite Toh Guan Dormitory

                สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรมเยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Westlite Toh Guan Dormitory เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมเยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Westlite Toh Guan Dormitory หอพักดังกล่าวบริหารงานโดยบริษัท Westlite Toh Guan Dormitory Pte Ltd  มี  Mr.Muhammud Muzaffar Bin Ahmin ตำแหน่ง Operation Manager ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก หอพักแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ ถนน Toh Guan East สาธารณรัฐสิงคโปร์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๘๕๙๑ มีแรงงานต่างชาติพักอยู่จำนวน ๖,๘๙๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวอินเดีย สำหรับแรงงานไทยมีจำนวน ๘๖ คน ภายในหอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นพื้นที่สำหรับอาบน้ำ ซักผ้า ทำอาหาร ห้องออกกำลังกาย ตามมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานสิงคโปร์กำหนด

               ในการนี้ นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้กล่าวทักทายและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วยและประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานตามกฎหมายของสิงคโปร์ ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมโดยสมัครใจตามมาตรา ๔๐ ความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อแนะนำการดูแลตนเองในช่วงที่มีหมอกควันปกคลุมสิงคโปร์ และมอบหมายให้นางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ นอกจากนี้ ฝ่ายกงสุลฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการของกงสุล เช่นการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่รถยนต์ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของคนไทยในสิงคโปร์รวมทั้งแจกคู่มือสำหรับคนไทยในสิงคโปร์ นอกจากนี้สนร.สิงคโปร์ ได้จัดอาหาร น้ำดื่ม บริการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตและแจกแผ่นพับการขอรับสิทธิกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน ช่วงท้ายของการจัดกิจกรรม สนร.สิงคโปร์ และฝ่ายกงสุลฯ ได้ร่วมกันจับฉลากเพื่อมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภคแก่แรงงานไทย การจัดกิจกรรมดังกล่าวแรงงานไทยรู้สึกดีใจและขอบคุณในความห่วงใยของหน่วยงานราชการไทย และให้ความสนใจสอบถามคำถามในเรื่องต่างๆ มีแรงงานไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน ๔๐ คน สนร.สิงคโปร์ ได้จัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป