• การดำเนินการของแรงงานต่างด้าว แต่ละประเภท

   

   

  ตรวจสอบวิธีการดำเนินการของแรงงานต่างด้าว แต่ละประเภทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  ได้ที่นี่ 

 • การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ
  1. มีใบอนุญาต แต่ผิดนายจ้าง - ดำเนินการได้ทันที
  2. ผู้ที่ตรวจสัญชาติแล้วมี PASSPORT/CI/TD ซึ่งได้วีซ่าแล้ว แต่ไม่ได้มาขอ WORK PERMIT ภายใน 15 วัน - ดำเนินการได้ทันที
  3. ลูกจ้างไม่มีใบอนุญาตทำงาน - นายจ้างพร้อมลูกจ้าง พบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค. 2560
  4. การนำเข้าตาม MOU - ดำเนินการได้ตามปกติ
  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10  สายด่วน 1694
 • M-Powered Thailand

  กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ จัดทำ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์” เพื่อเป็นเครื่องมือเรียนรู้การสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่คนไทยทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมในยุคดิจิทัล  พร้อมบริการแล้วที่นี่

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีกำหนดตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.อุดรธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโนบายรัฐบาล พร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 18 ส.ค. 60

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการเปิดฝึกอบรมในหลายสาขา ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th หรือสอบถามรายละเอียด ได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707

นายจ้างที่ยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้นำลูกจ้างเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ได้ที่กรมการจัดหางาน ชั้น 2 อาคารกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร.1694

ลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรองการพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างแล้ว ให้เข้ารับการตรวจสัญชาติตามขั้นตอนที่กระทรวงแรงงานกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร.1694

กระทรวงแรงงานย้ำ ให้นายจ้างตรวจสอบใบนัดและแนะนำลูกจ้างคนต่างด้าวเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ตามวันเวลาและสถานที่ที่กระทรวงแรงงานกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร.1694
 

ให้นายจ้างนำลูกจ้างคนต่างด้าวเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิสูจความเป็นนายจ้างลูกจ้าง ตามวันเวลาและสถานที่ที่กระทรวงแรงงานกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร.1694

นโยบายรัฐบาล

นโยบาย Doing Business เร่งรณรงค์ให้นายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกัน
กรอบแนวคิดในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน์ 20 ปี ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
stratup7

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไม่ว่าจะน้ำมากหรือน้ำน้อย

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงานขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
ความสำเร็จและก้าวหน้าของงานกระทรวงแรงงาน
ให้จัดทำ HAND BOOK คู่มือการจ้างแรงงานต่างด้าว
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป แก้ปัญหา IUU ของกระทรวงแรงงาน
ประเทศได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบด้านการคุ้มครองแรงงาน ภาคเกษตร และผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สถานประกอบการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาแรงงานนอกระบบ

หน้าหลัก

ข่าว

19/08/2560
          รมว.แรงงาน ลงพื้นที่อุดรธานี พบปะเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ อาสาสมัครแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในพื้นที่ ฝึกอาชีพ ให้มีงานทำ มีรายได้ ขยายหลักประกันความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตั้งเป้าปี 61...
18/08/2560
           รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง...
18/08/2560
        กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยต่อครม. มุ่งเน้นฝึกทักษะ แรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ในการครองชีพ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน...
18/08/2560
          วันนี้ (18 ส.ค. 60) เวลา 10.00 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr.Stephan Jermendy และ Mr. Dominic Thomson...
17/08/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางพัฒนา พันธุฟัก แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9...
17/08/2560
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560 ณ...
17/08/2560
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2560เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล พร้อมด้วยนายสงวน วงศ์สัมพันธ์สุข ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์...
17/08/2560
  เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 60 นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต พร้อมกับสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ฝ่ายกงสุล และ อาสาสมัครแรงงาน ได้ไปเยี่ยมพี่น้องแรงงานไทยที่ Simpang Lodge 2 หอพักนี้เพิ่งมาเยี่ยมเมื่อ เร็วๆ นี้...
17/08/2560
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ...
17/08/2560
เมื่อวันที่ 28 กค 2560 ฝ่ายแรงงาน สอท เทลอาวีฟ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีเอกอัครราชทูตเป็นประธาน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ...
17/08/2560
เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทย บ.ไต้หวันวาโก้ ในนครเถาหยวน เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2560 นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และนางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สนร. ไทเป นำคณะเจ้าหน้าที่ กกจ. เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยใน บ.ไต้หวันวาโก้ ที่เขตกุยซาน นครเถาหยวน...

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ชี้แจง แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานได้ไม่ผิดกฎหมาย

 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์