• ก.แรงงาน ขอรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกัน

  ขอรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... จากประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างรอบด้าน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตามกฎหมาย ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

 • นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานระดับปริญญาตรี โดยบูรณาการความร่วมมือหนาวยงานภายในกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภายในกระทรวง และการสำรวจข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร

 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ภายใต้โครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังครบกำหนดผ่อนผัน ร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวนจับกุมการกระทำผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้

 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ  เพิ่มสิทธิประโยชน์ เพิ่มทางเลือกผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ คืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ ที่สิ้นสภาพกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการรับ-จ่ายเงินผ่านเครือข่ายพันธมิตรครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน “ประชารัฐรวมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ” โดย กระทรวงแรงงาน จับมือบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด เปิดตัว LINE JOBS เพิ่มช่องทางการหางาน - สมัครงาน ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE เน้นทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงประชาชน ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ผลหารือ คกก.นโยบายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เห็นชอบปลดล็อค งานกรรมกรให้คนต่างด้าวทำได้โดยต้องเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย งานห้ามทำโดยมีเงื่อนไข 11 งาน และงานห้ามทำโดยเด็ดขาด 28 งาน ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชน ประเมินผล ก่อนลงนามในประกาศกระทรวงบังคับใช้เป็นกฎหมายในลำดับต่อไป

 • นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Dirk Achten ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และความร่วมมือด้านการพัฒนาเบลเยี่ยม และคณะ เพื่อหารือความตกลงด้านประกันสังคม (Social Security Agreement “SSA”)

 • นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน” พร้อมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา 
   

endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน ขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการเร่งไปพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานเมียนมา กัมพูชา และลาว ตามสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ ย้ำ บริการสะดวกรวดเร็ว ไม่รอนาน สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506  กด 2endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2  

นโยบายรัฐบาล

จ่ายน้อยสิทธิประโยชน์เยอะ มาตรา 40
สร้างธุรกิจ ด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐออนไลน์
การเสริมศักยภาพสหกรณ์ในด้านธุรกิจรวบรวมผลไม้
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว หรือจำนำยุ้งฉาง
แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน

วาทะนายกรัฐมนตรี

เร่งรัดการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน
สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนพฤษภาคม 2561
ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงขอให้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

1 กรกฏาคมนี้ หากพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่ได้

หน้าหลัก

ข่าว

25/06/2561
            ก.แรงงาน จับมือ ILO ขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ โครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ยกระดับความคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงตามกฎหมายสู่มาตรฐานสากล    ...
25/06/2561
          วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปรายการ "สถานีประชาชน" เรื่อง "...
25/06/2561
         วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยการตำรวจให้เป็นวิทยาการบรรยายหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๔๔ ในหัวข้อ "...
25/06/2561
          วันนี้ (25 มิ.ย. 61) เวลา 10.00 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้  นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมรับฟังการประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาแรงงาน...
14/06/2561
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น" วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  เวลา 9.30 น. - 15.00 น. ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ในเอกสารแนบ โดยส่ง ...
25/06/2561
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ เป็นประธานและให้โอวาทแก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ในการประชุมโครงการสังคมสร้างสุขพลังสร้างชาติจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องนคราพาวิลเลียน โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่...
25/06/2561
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู บรรยายให้ความรู้เรื่องนโยบายของรัฐบาลนโยบายกระทรวงแรงงานและภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดให้กับผู้เข้ารับการอบรมสาขาการทำขนมไทย จำนวน 25...
25/06/2561
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. และ 11.00 น นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน...
25/06/2561
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2561 ในกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความปรองดองในพื้นที่ร่วมกับแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป โดยผ่านกลไกประชารัฐ...
25/06/2561
  วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้ประสานบริษัท Precious Shipping Public Co. Ltd. เพื่อขออนุญาตตรวจเยี่ยมแรงงาน กลุ่มคนประจำเรือ ในเรือมัลลิกา นารี จำนวนแรงงาน 22 คน โดยเรือดังกล่าวเป็นเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ...
25/06/2561
  จากกรณีกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี มีมาตรการจัดเจ้าหน้าที่ออกระดมจับกุมชาวต่างชาติที่ลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดในระยะนี้  เนื่องจากพบผู้พำนักเกินเวลาอนุญาต เป็นจำนวนสูงมากกว่า 300,000 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวไทยเกินกว่า 100,000...
21/06/2561
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบ Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศและได้จดทะเบียนให้สัตยาบันพิธีสาร คศ 2014 เสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานบังคับ คศ 1930 ที่มา : http://www.ilo.org...

e - Magazine MOL

 • เดือนพฤษภาคม 2561
 • เดือนเมษายน 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ