นโยบายรัฐบาล

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กรมพัฒเตรียมแรงงานทุกระดับ เข้าสู่ thailand 4.0 230360
กระทรวงแรงงานพร้อมช่วยเหลือประชาชนในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ 230360
การนำกฎหมายแรงงานไทยใช้กับมาตราฐาน TLS 230360
สนับสนุนผลิตภันณ์ของสถาณ์ประกอบการที่ได้มาตราฐาน TLS 230360
ให้กรมสวัดดิ์การคุ้มครองแรงงานเพิ่มความเข้มแข็งในการใช้ TLS 230360
เราต้องให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ ด้วยการ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว
แรงงานในศตวรรษที่ 21
ส่งรายได้กลับประเทศผ่านช่องทางธนาคารแห่งประเทศไทย
11 วิธีจำผิด facebook หลอกหลวงทำงานต่างประเทศ 2560

ข่าว

24/03/2560
           หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางเดน่า เกรเบอร์ ลาเด็ก (Mrs. Dana Graber Ladek) หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประจำประเทศไทย...
23/03/2560
            หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม Executive operation room กระทรวงแรงงาน...
23/03/2560
          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุม Special ASEAN Senior Labour Officials’Retreat...
23/03/2560
          วันนี้ (23 มี.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือข้อมูลด้านแรงงานภายใต้ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ...
24/03/2560
วันนี้ (24 มีนาคม 2560) เวลา 13.30 น. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน...
24/03/2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09. 00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางกมลนันท์ เครือบคนโท นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยคณะทำงาน ตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสุโขทัย...
24/03/2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2560 โดยนายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสุชัย...
24/03/2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 11.10 - 12.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย นำทีมงานสถานประกอบการของ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการตลาด...
22/03/2560
            เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 5/2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแรงงานต่างชาติ มหานครกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี ในการนี้ นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(...
20/03/2560
(13 มี.ค.60) เวลา 10.00 น. นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าเยี่ยมปลอบขวัญแรงงานไทย โรงพยาบาลเบสเตียนพูชอน จังหวัดคยองกี ถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงช็อตร่างกาย...
15/03/2560
สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการของ สนร.บรูไน รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันด้วย...
15/03/2560
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ  โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน กุมภาพันธ์ 2560

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,509,866 คน มีอัตราการขยายตัว 1.56% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,348,753 คน  …รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
ผู้ว่างงานจํานวน 4.30 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.1)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.38 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 37.68 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 2.67 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงแรงงาน

 ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์