• นายกรัฐมนตรี

  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ย้ำ กระทรวงแรงงาน รับข้อเรียกร้องจากสภาองค์การลูกจ้าง 15 ข้อ ต้องพิจารณาเพื่อที่จะนำไปศึกษาและดำเนินการให้ได้ทั้งหมด

 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย นัดแรก เน้นมาตรการ 5Pขับเคลื่อนนโยบาย ดำเนินคดี คุ้มครองช่วยเหลือ ป้องกัน และร่วมมือทุกภาคส่วน พร้อมทบทวนผลการปฏิบัติ เร่งเดินตามโรดแมป ขับเคลื่อนให้เห็นผล พร้อมสร้างการรับรู้เสริมความร่วมมือ

 • หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

  ก.แรงงาน พร้อมจัดทำโรดแมพ (Road Map) รุกแผนปฏิรูปไอที (IT) และระบบบริการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศที่จะไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน "ปลัดแรงงาน"  แนะ 'ผู้บริหารประกันสังคม' ทำงานเชิงรุก เน้น "งานฟังก์ชัน งานตามนโยบายและการจัดระบบควบคุมภายใน"

 • ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ(รง.)ไทย

  3 - 24 พฤษภาคม นี้  กระทรวงแรงงานนำสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ของดี วิถีแรงงาน มาจำหน่ายราคาถูก พบกิจกรรมฝึกอาชีพอิสระ บริการจัดหางานเคลื่อนที่ และให้คำแนะนำการเข้าถึงสิทธิในกองทุนต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงาน  ฟรีตลอดงาน ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

 • ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

  เว็บไซต์ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและติดตามสถานการณ์แรงงาน (http://ccpl.mol.go.th) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานในภาคประมงทะเล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน

 • รายการ "สถานีแรงงาน"

  รายการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและท้องถิ่นชนบทห่างไกลให้เป็นไปโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (สทท.11) กรมประชาสัมพันธ์

  ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 13.05 – 13.55 น. 

  อังคารที่ 29 มีนาคม 2559  เรื่อง

  "ลดอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างไรให้เป็นศูนย์"

  ชมรายการทุกตอนที่ออกอากาศแล้ว ที่นี่

นโยบายรัฐบาล

stratup7
ศูนย์ดำรงธรรม1567
กองทุนการออมแห่งชาติ
ประโยชน์ของการร่าง พ.ร.บ.การคลังของรัฐ
ครม.เห็นชอบแนวทางกระทรวงมหาดไทยบูรณาการประชาชน
เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน

วาทะนายกรัฐมนตรี

GovChannel
ปาระเทศค้าาขายไม่ได้เงินเดือน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล
App echoenglish ของรัฐบาล
พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

90228
6 ยุทธศาสตร์ สปส
มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ใช้เป็นเกณท์วัดระดับฝีมือ 3ระดับ
หยุดคอร์รัปชั่น 4ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยือนเวียดนาม ร่วมแก้ ค้ามนุษย์
วันนี้ในอดีต 19 เมษายน พระบิดามาตรฐานการช่างไทย
การปฎิรูปและพัฒนาประสิทธิภาพงานประกันสังคม
ครม.เพิ่มโทษกรณีการใช้แรงงานเด็ก
กระทรวงแรงงาน ช่วยภัยแล้ง
EJF พอใจการแก้ไขปัญหาแรงงานประะมง
กระทรวงแรงงานจัดระบบแรงงานต่างด้าว
กระทรวงแรงงานส่งเสริมคนพิการ
ขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาจัดให้วันที่ 13-15 หยุดสงการานต์ให้ลูกจ้าง
สูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ OSS เปิดให้บริการใน 4 มุมเมือง
พระราชบัญญติแรงงานทางทะเล 2558
รมว.แรงงาน เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 6-7 เม.ย. 59
ให้นายจ้างนำลูกจ้างสัญชาติ
ย้ำนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตหมดอายุ
นายกให้ความสำคัญในการขับขี่ของพนักงานขับรถทุกชนิด
ตั้งเป้าแรงงานทำงานต่างประเทศส่งรายได้กลับปี59 1แสนล้านบาท
กระทรวงแรงงานร่วมมือ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง อบรมช่างผลิตถึงเก็บน้ำ
ตรวจเซ็คสภาพรถฟรี
นายกให้ความสำคัญ คนพิการต้องมีงานมีหลักประกัญ
ประกันสังคมห่วงใยผู้ใช้แรงงานเดินทางช้วงเทศการ อย่าลืมพกบัตร
กระทรวงแรงงานใช้กลไกประชารัฐให้คนพิการมีงานทำ
การให้บริการของ smart job center ในรอบ 6เดือน
การดูแลผู้ใช้งานในทุกภาคส่วนให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี
กระทรวงแรงงานใช้กลไกประชารัฐสถิติประสบอันตรายลดต่อเนื่อง
อนุสัญญา 187-1
Zero Corruption
เปิดศูนย์ศัลยกรรมประสาท
กระทรวงแรงงานเน้นประชารัฐ 4 สร้าง
กระทรวงแรงงานห่วงใยลูกจ้างในช่วงฤดูร้อนงานที่สัมผัสกับความร้อน
การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อนนายจ้างลูกจ้าง
ทำมาตรฐานแรงงานไทยแล้วได้อะไร
6 ข้อปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย
ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก New Engine of Growth
ยินดีกับทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
เก็บเกี่ยวประสบการณ์การพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
นายจ้างอย่าลือชำระเงินสมทบ ภายใน 31 มีนาคม 2559
การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติครั้งที่ 9
อัตราว่างงาน 0.87% ต่ำที่สุดในโลก
บรรจุงานผ่านกรมการจัดหางาน
การประกาศที่จะแปลงคำพูดเป็นการกระทำ
เจตนารมย์ของรัฐบาลไทย
ความร่วมมือของสหภาพยุโรป (EU)
จัดฝึกอบรมช่างฝีมือปูกระเบื้อง หลักสูตรระยะ 3 วัน
รับมือสถานการณ์ภัยแล้ง 59
Smart training Center อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยมีงานทำ
ภาระหนี้สินนอกระบบ
ผลการดำเนินงานของกองทุนผู้ใช้แรงงาน งปม.58-29 กพ 59
ต้องดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารทางรถ-ทางเรือสาธารณะ
ผลการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 1 ตค 57-31 ธค 58
จดทะเบียนต่างด้าว 1 เมษ-29 กค 59
กิจกรรม 90 วัน ยุทธการลดอันตรายจากการทำงาน
smart labour แอฟดาวน์โหลด
สิทธิพื้นฐานในการทำงาน
ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน
การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
เขตปลอดภัยคนหลอกลวงคนหางาน
มอบนโยบายเชียงราย
ภัยแล้ง2559
การเปิดอบรมเชียงแสน
กระบวนการชักชวนไปทำงานต่างประเทศผ่านเฟสบุ๊ค
สถานการณ์แรงงาน
กฏหมายน่ารู้ โทษนายจ้างลูกจ้าง
จดทะเบียนต่างด้าว
กิจกรรม 90 วัน
The labour issue
อาสาสมัครแรงงาน
นายจ้าง ลูกจ้าง
การเข้าสู่ AEC
ผลการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง58
ผลการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
อาสาสมัครแรงงานเป็นสื่อกลางการจ้างงานในพื้นที่
บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางการนำภารกิจสู่ประชาชน
สู่มิติใหม่ของการจ้างงานคนพิการ
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย งปม.2559
ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน งปม.2559
วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
สปส.ดำเนินการภายใต้กลไกประชารัฐ
เพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพ
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
จัดหางานไปต่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ
มาตรา33 และมาตรา 35
ภัยจากยุงลาย"ไข้เลือดออก"
Partnership
Happy
ประชารัฐ 4 ป.ช่วยกันทำ
อยากได้อะไรจากประกันสังคม
ประชารัฐ
ปฏิรูปประกันสังคม
จ.น่าน
strategy
sso - m 40
seaman-register
S__4817028
productivity-dsd
malta
info-smartjob
dlpw-9-2-59-02
dlpw-9-2-59
clmv
civil state PR

ข่าว

01/05/2559
            นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ย้ำ กระทรวงแรงงาน รับข้อเรียกร้องจากสภาองค์การลูกจ้าง 15 ข้อ ต้องพิจารณาเพื่อที่จะนำไปศึกษาและดำเนินการให้ได้ทั้งหมด  ...
29/04/2559
            ก.แรงงาน แนะข้าราชการในต่างประเทศ “เน้นทำงานเชิงรุก” ต้องมีความชัดเจนในการนำนโยบายของกระทรวงฯ เพื่อไปดูแลแรงงานไทย ตามนโยบาย “ประชารัฐ” ด้าน ‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำ!!...
29/04/2559
            รมว.แรงงาน เปิดกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2559 ย้ำบุคลากรรัฐ ผู้ขับเคลื่อนภารกิจองค์กร หากร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง จะเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบริการประชาชน    ...
29/04/2559
            นายธีรพล  ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยคนทำงานในทุกภาคส่วนในทุกระดับ...
28/04/2559
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.นายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน สาธารณสุขจังหวัด และผู้บริหารของบริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER...
26/04/2559
วันที่ 26 เม.ย.2559  นางสาวสุทธิ เสือทัพ แรงงานจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมชี้แจงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้กับสปก.ที่เกี่ยวเนื่องกับไก่และ สปก.ประเภทโรงแรมให้บริการที่พักในจังหวัดอุทัยธานี...
26/04/2559
  นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา หะยีสามะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนำบริการด้านแรงงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน...
26/04/2559
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและให้บริการที่พัก ในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๕ แห่ง...
26/04/2559
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 สนร.เกาสง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับแรงงานไทย ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแรงงานตัวอย่างดีเด่นจากผู้ว่าราชการเมืองเกาสง เนื่องในโอกาสวันแรงงานประจำปี 2559 โดยมีแรงงานไทยที่ได้รับโล่ฯ มีจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายทยากร...
21/04/2559
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 สนร. เกาสง ร่วมกับวัดพุทธบารมี เมืองไถหนาน ไต้หวัน จัดงานมหาสงกรานต์ ประจำปี 2559 ให้กับพี่น้องแรงงานไทย และชุมชนชาวไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ของไต้หวัน โดยมีกิจกรรมตักบาตร ถวายต้นผ้าป่า สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว...
05/04/2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 9 อนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบต่ออนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง โดยต้องจัดและบำรุงรักษา สถานประกอบการ เครื่องมือ เครื่องจักร โรงงาน และอุปกรณ์...
05/04/2559
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ผู้แทนบริษัท SANKOSHA เข้าพบนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดกิจการในประเทศไทย บ.SANKOSHA เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากฟ้าผ่า ประเภท Surge Protection Device (...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน กุมภาพันธ์ 2559

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน จํานวน 10,348,753 คน มีอัตราการขยายตัว 2.90% (YoY)ซึ่งชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 3.10% (YoY)สําหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 3.35 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.42 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 37.87 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 2.10 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานีแรงงาน: แรงงานสร้างเมือง สร้างชาติ