• พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  27 พ.ค.59 : พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.ระนอง เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายของรัฐบาลและตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ทั้งด้านการส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือ การคุ้มครองแรงงาน และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้สั่งการให้กรมการจัดหางาน ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) รวมทั้งเวียดนาม ทั่วประเทศ ให้ทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยกิจการที่ได้รับอนุญาตมีเฉพาะงานกรรมกรและผู้รับใช้ในบ้าน และประการสำคัญต้องมีนายจ้างด้วย

 • หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

  กระทรวงแรงงาน พร้อมส่งทีมพูดคุยอย่างเป็นทางการกับ ขสมก. และเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการปรับเปลี่ยนงาน เตรียมตำแหน่งงานรองรับ ฝึกอบรมเพิ่มเติมเสริมทักษะ และหางานที่มีความสอดคล้องใกล้เคียงกับงานเดิม รวมถึงดูแลเรื่องของค่าจ้างให้เป็นไปตามสิทธิ

 • รายการ "สถานีแรงงาน"

  รายการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและท้องถิ่นชนบทห่างไกลให้เป็นไปโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (สทท.11) กรมประชาสัมพันธ์

  ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 13.05 – 13.55 น. 

  อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559  เรื่อง

  "ผลงาน 6 เดือน กระทรวงแรงงาน"

  ชมรายการทุกตอนที่ออกอากาศแล้ว ที่นี่

 • ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

  เว็บไซต์ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและติดตามสถานการณ์แรงงาน (http://ccpl.mol.go.th) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานในภาคประมงทะเล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน

นโยบายรัฐบาล

mol
stratup7
1567
mol
mol
2560

วาทะนายกรัฐมนตรี

echoenglish
Gov
mol
20
2558

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ชูมาตราฐานแรงงานไทยสู่สากล 26-05-59
CLMV การพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ 26-05-59
จะพัฒนาข้อมูลความต้องการแรงงานกัมพูชา 26-05-59
ใช้สิทธิประกันสังคม ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 26-05-59
เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ใดก็ได้ ภายใน 72 ชม 26-05-59
โอนผู้ประกัญตน รพ.เดชา ไป รพ. 3แห่ง 23.5.59
ประชารัฐแรงงานนอกระบบ เวที ALMM บวก3 23.5.59
จ่ายเงินสมทบ ง่ายทุกเวลา สปส. 23.5.59
การดำเนินมาตราการเชิงป้องกัน 23.5.59
ปลัดแรงงานตอนรับและหารื้อกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 23.5.59
รัฐมนตรี ขอให้คนทำงานทุกคนน้อมนำหลัก ปรัชญยเศรษฐกิจพอเพียง 29.04.59
แนวทางการปฏิบัติงานชาวกระทรวงแรงงาน เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน
งานสัปดาห์ความปลอดภัย สสปท3 22.05.59
เครือข่ายชุมชนป้องกันการหลอกลวง ส.จัดหางาน หนองบัวลำภู
ผู้ประกันตนที่เลือก รพ.เดชา16.05.59
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 ตุลาคม 2559
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนDSD
การพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการDSD
ทำมาตรฐานแรงงานไทย แล้วได้อะไร
10may
PRDSD
mol
1may
1may
safety
mol
mol
mol
mol
mol
90
mol
mol
sso
90228
6s
3lv
4m
ccpl
19
mol
mol
mol
EJF
mol
mol
1315
OSS
2558
6759
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
smartjob
mol
mol
1871
Corruption
mol
mol4
mol
mol
mol
6
Growth
mol
mol
2559
no9
087
mol
mol
mol
EU
3day
59
mol
290259
mol
Smarttraining
10957
129
90days
smartlabour
mol
mol
mol
mol
mol
2559
mol
mol
mol
mol
mol
issue
mol
mol
AEC
58
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
work
3335
yunglay
Partnership
Happy
4p
pracha
ปฏิรูปประกันสังคม
น่าน
strategy
sso
seaman
S4817028
productivity
malta
dlpw02
smartjob
dlpw59
clmv
civilstate

ข่าว

27/05/2559
            วันนี้ (27 พ.ค.59) เวลา 09.00 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.ระนอง...
26/05/2559
            กระทรวงแรงงาน จัดทำแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ปลัดกระทรวงแรงงาน...
25/05/2559
            ก.แรงงาน หารือสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) แนะ!! การทำงานต้องเริ่มต้นจากการศึกษา ทั้งภาควิชาการ ทักษะ ภาษา เน้น ‘การปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบ’...
24/05/2559
          ก.แรงงาน เผยยอดสะสม 21 วันงานตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ (รง.)ไทย คนเข้าร่วมงานกว่า 65,000 คน ผู้ประกอบการทำรายได้ยอดจำหน่ายรวมกว่า 19.1 ล้านบาท ด้านเลขาฯ นรม. ชี้ พี่น้องแรงงานช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว...
19/05/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2559 ครั้งที่ 3 เพศหญิง สมัครได้ที่สำนักบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1 -10...
27/05/2559
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางสาวกันยา ศรีขาว แรงงานจังหวัดนครราชสีมา  มอบให้นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการชำนาญการ   ร่วมงานโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านดงหลบ...
27/05/2559
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมตรวจติดตามดำเนินงานศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ด เสร็จ (One Stop Service) จังหวัดระยอง ณ ศูนย์ มา' ยอง โอทอป ถนนสาย 36 หมู่ 7...
26/05/2559
 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม รับการตรวจราชการจาก นายสุทธิ สุโกศล...
26/05/2559
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. สรจ.สมุทรสงคราม ออกชี้แจงทำความเข้าใจ และขอข้อมูลพื้นที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ...
27/05/2559
 ตามที่นายสุดใจ ว่องไว ลูกจ้างของบริษัท Pahaytc ประสบอุบัติเหตุตกจากนั่งร้านจนสลบและกระดูกหลังร้าว ซึ่งหัวหน้าวิฑูรฯ ได้ไปเยี่ยมที่ รพ.RIPAS เมื่อวันที่ 12 พ.ค.นั้น ขณะนี้นายสุดใจได้ออกจาก รพ.แล้ว และเมื่อเย็นวานนี้ที่ 27 พ.ค....
26/05/2559
ผู้แทนสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยายให้ความรู้ ข้อแนะนำ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานและอนาคต เสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา(ศีล5) เป็นต้น ในการปฐมนิเทศผู้ฝึกงานองค์กร IM Japan รุ่นที่ B27-13...
23/05/2559
สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ขอแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (แรงงาน) ชาวต่างชาติรัฐบาลญี่ปุ่นได้เพิ่มประเภทงานที่อนุญาตให้ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ (แรงงาน) เข้าทำงานได้เพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาการซ่อมบำรุงรถยนต์...
23/05/2559
ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ เข้าร่วม่งานที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง KBIZ และเทศบาลเมืองชอนัน จัดขึ้นเพื่อขอบคุณแรงงานต่างชาติที่มาช่วยสร้างความเจริญให้เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2559...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน เมษายน 2559

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนเมษายน 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,338,067 คน มีอัตราการขยายตัว 2.78% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือน เมษายน 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,058,715 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 279,352 คน สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนเมษายน 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 3.96 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.02 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 37.23 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 3.97 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผิดกฎหมาย! ห้ามแรงงานเพื่อนบ้าน เร่ขายของบนทางเท้า

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์