• พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ให้การต้อนรับ Mr. Ning Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการสนทนาด้วย

 • หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

  ก.แรงงาน ประชุมร่วมหลายภาคส่วน ทบทวนแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 ปี 59-64 ให้เกิดความชัดเจน แก้ไขกฎหมาย เพิ่มสิทธิประโยชน์ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล

 • สานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 ตำแหน่ง

  กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าว จ้างงานคนพิการ 10,000 ตำแหน่ง ตั้งเป้าในปี 59 – 60 ปลัดกระทรวงแรงงาน เน้นความร่วมมือจากภาคเอกชนให้มีการจ้างงานมากกว่าการจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับประธานองค์กร IM Japan และคณะ หารือเตรียมความพร้อมขยายการรับผู้ฝึกงานไทยไปประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น โดย IM Japan ขอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาพื้นที่ต่างจังหวัดที่เหมาะสมในการรับสมัครการฝึกอบรม รวมทั้งเสนอให้ขยายระบบการฝึกงาน ไปยังทหารเกณฑ์ที่ใกล้ปลดประจำการ

 • รายการ "สถานีแรงงาน"

  รายการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและท้องถิ่นชนบทห่างไกลให้เป็นไปโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (สทท.11) กรมประชาสัมพันธ์

  ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 13.05 – 13.55 น. 

  อังคารที่ 21 มิถุนายน 2559  เรื่อง

  "พัฒนาอาชีพเยาวชนชายแดนใต้"

  ชมรายการทุกตอนที่ออกอากาศแล้ว ที่นี่

นโยบายรัฐบาล

mol
stratup7
1567
mol
mol
2560

วาทะนายกรัฐมนตรี

echoenglish
Gov
mol
20
2558

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ขอเชิญร่วมใช้งานโปรแกรม G-Chat d140659
ขอให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จดทะเบียน ณ ศูนย์ OSS d130659
ไทยแลนด์ 4.0 d130659
พิพิธภณฑ์แรงงาน 130659
ชูมาตราฐานแรงงานไทยสู่สากล 26-05-59
CLMV การพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ 26-05-59
จะพัฒนาข้อมูลความต้องการแรงงานกัมพูชา 26-05-59
ใช้สิทธิประกันสังคม ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 26-05-59
เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ใดก็ได้ ภายใน 72 ชม 26-05-59
โอนผู้ประกัญตน รพ.เดชา ไป รพ. 3แห่ง 23.5.59
ประชารัฐแรงงานนอกระบบ เวที ALMM บวก3 23.5.59
จ่ายเงินสมทบ ง่ายทุกเวลา สปส. 23.5.59
การดำเนินมาตราการเชิงป้องกัน 23.5.59
ปลัดแรงงานตอนรับและหารื้อกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 23.5.59
รัฐมนตรี ขอให้คนทำงานทุกคนน้อมนำหลัก ปรัชญยเศรษฐกิจพอเพียง 29.04.59
แนวทางการปฏิบัติงานชาวกระทรวงแรงงาน เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน
งานสัปดาห์ความปลอดภัย สสปท3 22.05.59
เครือข่ายชุมชนป้องกันการหลอกลวง ส.จัดหางาน หนองบัวลำภู
ผู้ประกันตนที่เลือก รพ.เดชา16.05.59
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 ตุลาคม 2559
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนDSD
การพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการDSD
ทำมาตรฐานแรงงานไทย แล้วได้อะไร
10may
PRDSD
mol
1may
1may
safety
mol
mol
mol
mol
mol
90
mol
mol
sso
90228
6s
3lv
4m
ccpl
19
mol
mol
mol
EJF
mol
mol
1315
OSS
2558
6759
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
smartjob
mol
mol
1871
Corruption
mol
mol4
mol
mol
mol
6
Growth
mol
mol
2559
no9
087
mol
mol
mol
EU
3day
59
mol
290259
mol
Smarttraining
10957
129
90days
smartlabour
mol
mol
mol
mol
mol
2559
mol
mol
mol
mol
mol
issue
mol
mol
AEC
58
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
work
3335
yunglay
Partnership
Happy
4p
pracha
ปฏิรูปประกันสังคม
น่าน
strategy
sso
seaman
S4817028
productivity
malta
dlpw02
smartjob
dlpw59
clmv
civilstate

ข่าว

24/06/2559
            คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดเงื่อนไขให้ อัตราส่วนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ประสานงานด้านภาษา เมียนมา ลาว กัมพูชาตามความจำเป็นเหมาะสม ให้เอกชนที่มีลูกจ้าง...
24/06/2559
 ก.แรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ออง ซาน ซู จี พบแรงงานเมียนมา โดยกล่าวให้กำลังใจ รับฟังปัญหา และขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีความสามัคคี ณ หอประชุมตลาดทะเลไทย      Download Images            ...
24/06/2559
            ก.แรงงาน เตรียมออกกฎหมายลำดับรอง 3 ฉบับ “คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน” คาดภายในปี 2559 นี้มีผลบังคับใช้ ด้าน ‘ปลัดแรงงาน’ เร่งหารือหน่วยงานในสังกัดดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย...
22/06/2559
          ก.แรงงาน ประชุมร่วมหลายภาคส่วน ทบทวนแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 ปี 59-64 ให้เกิดความชัดเจน แก้ไขกฎหมาย เพิ่มสิทธิประโยชน์...
02/06/2559
  กำหนดการสำคัญ อบรมในประเทศ (NIDA & Casean) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559 อมรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ(ประเทศเมียนมา) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559 ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ : อบรมในประเทศ(NIDA & Casean)  = 25,500 บาท...
19/05/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2559 ครั้งที่ 3 เพศหญิง สมัครได้ที่สำนักบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1 -10...
24/06/2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. นางสาวรัตนา  ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ในสาขาช่างตัดผม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสนามบิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย...
24/06/2559
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 : 10.00 น. ณ ศาลาประชาคม บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์...
24/06/2559
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายทวีผล สมประสิทธิ์ แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามตรวจโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการประชารัฐ หมู่บ้านละสองแสนบาท) ในพื้นที่ตำบลบ่อสวก อ.เมืองน่าน...
24/06/2559
นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ โดยมีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข...
20/06/2559
 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลโดยนางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รับการตรวจนิเทศงานจากคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นำโดยนายบุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย...
17/06/2559
สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นโดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รับการตรวจนิเทศงานจากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นำโดยนายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายศักดิ์สกล...
13/06/2559
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 8/2559 ร่วมกับมูลนิธิแรงงานแห่งเกาหลี (Korea Labor Foundation: KLF) ที่ Onnuri M Center ...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน พฤษภาคม 2559

การจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,347,954 คน มีอัตราการขยายตัว 2.80% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือน พฤษภาคม 2558 ซึ่งมี ผู้ประกันตน จำนวน 10,066,532 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มข้ึนถึง 281,422 คน…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนพฤษภาคม 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 4.53 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 37.77 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 36.81 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 5.02 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายการสถานีแรงงาน: พัฒนาอาชีพเยาวชนชายแดนใต้

 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์