• ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

  รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วประเทศ

  ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

  11 ธันวาคม 2558  เวลา 15.00 น.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1122

 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

   ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีร่วมซ้อมปั่นจักรยานเตรียมความพร้อมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike For Dad" ในบริเวณทำเนียบรัฐบาล

 • ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และ PMAT

   ปลัดแรงงาน ชี้ ‘ทรัพยากรบุคคล’ ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนให้ก้าวหน้า เพิ่มศักยภาพ/ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ระบุ! ทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 14  วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

  เรื่องน่าสนใจฉบับนี้ :  ปั่นเพื่อพ่อ 

  ยกระดับ OTOP  สู่ธุรกิจเพื่อสังคม

  ประกาศลดราคาสินค้า 244 รายการ มาตรการแก้ปัญหาค่าครองชีพประชาชน

  รัฐบาลปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร

  ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

  ฯลฯ

 • รายการ "สถานีแรงงาน"

  รายการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและท้องถิ่นชนบทห่างไกลให้เป็นไปโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (สทท.11) กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 13.05 – 13.55 น. 

  อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 

  เรื่อง "การเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย"

  โปรดติดตามรับชม 

ข่าว

27/11/2558
รมว.แรงงาน เชิญสมาคมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไก่เพื่อส่งออกไทย หารือ กรณีสื่อนอกกล่าวหาเอาเปรียบต่างด้าว พบอุปสรรคทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจผิด แจงไทยมีมาตรฐานการดูแล ‘สิทธิแรงงาน’ ไม่แตกต่างลูกจ้างไทย บนพื้นฐานที่กฎหมายกำหนด...
27/11/2558
            รมว.แรงงาน เร่งประสานทุกกลุ่มภาคอุตสาหกรรม สำรวจข้อมูลตลาดแรงงาน แก้ปัญหาขาดแคลน และวางแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการใช้แรงงาน ใช้ช่องทางศูนย์ Smart Job Center เชื่อมระบบข้อมูลจากนายจ้าง...
27/11/2558
             ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมซ้อมปั่นจักรยานเตรียมความพร้อมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
26/11/2558
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ต้องมีความรอบรู้ในทุกเรื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล...
19/11/2558
***หมายเหตุ - ผู้ที่จะวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาให้วิจารณ์โดยเปิดเผยตัว กล่าวคือ ให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้วิจารณ์พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) โดยส่งเอกสารมาที่ fic@mol.mail.go.th หรือทาง Fax.022473418 ตามเวลาที่กำหนด...
16/11/2558
ผู้สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดได้ทาง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp เลขที่โครงการ 58116135131
27/11/2558
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.58 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนและชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร เปิดกิจกรรม   big cleaning day...
27/11/2558
เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน 2558 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรร่วมออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" นำบริการด้านแรงงานลงพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลมหาชัย  อำเภอไทรงาม  ประกอบด้วย...
27/11/2558
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และ พฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 น.-17.00 น.  นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ...
27/11/2558
นายยิ่งยศ  ธนะจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ ทำนบห้วยไร่ หมู่ที่ ๒...
25/11/2558
ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2559   เขตเกาะ Nordfriesische Inseln: 1,406.00 ยูโร เขตเกาะ Ostfriesische Inseln: 1,544.00 ยูโร   โดยกำหนดมาตรฐานการจัดที่พักอาศัยและอาหาร สำหรับปี 2558 ดังนี้ ที่พักในอัตรา...
23/11/2558
  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ล่าม พบปะแรงงานไทยที่ทำงานตำแหน่งผู้จัดการแผนกนวดสปาและพนักงานนวดสปา จำนวน 4 คน ณ Hotel Icon ซึ่งให้บริการนวดสปา...
23/11/2558
    เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๑๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยรองกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดยท่านพระมหาวุฒิชัย (ว. วชีรเมธี) ในโอกาสครบรอบ ๑๓ ปี...
17/11/2558
  ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 5  กฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงาน            กฎหมายแรงงานแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือกฎหมายแรงงานเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างแต่ละรายกับลูกจ้างแต่ละราย...
27/10/2558
 กระทรวงแรงงาน หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนะนโยบาย การปรับปรุงกฎหมาย สิทธิของแรงงานข้ามชาติ พร้อมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้แรงงานข้ามชาติได้สิทธิหรือการปฏิบัติที่ทำให้แรง...
22/10/2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำวิสัยทัศน์ปี 2563 ประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย หารือทุกภาคส่วนพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ปี 2558-2563 พร้อมนำสู่การปลดล็อคสินค้า 5 รายการ กำหนดเป้าหมายความสำเร็จรับยุทธศาสตร์ชาติฯ...
22/10/2558
"ม.ล.ปุณฑริก สมิติ" ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้ามารับตำแหน่งในจังหวะที่ประเทศไทยมีความท้าทายอย่างยิ่งในปัญหาหลาย เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างการแก้ข้อกล่าวหา และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานการค้ามนุษย์ (TIP Report)...
22/10/2558
ก.แรงงานให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ย้ำ!! ไทยตั้งใจแก้ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระบบการจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน...

กิจกรรมวันนี้

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน ตุลาคม 2558

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนตุลาคม 2558 อยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมี ผู้ประกันตน จํานวน 10,266,653 คน มีอัตราการขยายตัว 2.79% (YoY) ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 2.90% (YoY) สําหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนตุลาคม 2558  
ผู้ว่างงานจํานวน 3.28 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.47 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 38.09 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 5.32 หมื่นคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายการสถานีแรงงาน ตอน แนะนำบริการกระทรวงแรงงาน