ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับฐานค่า จ้างที่ใช้ในการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตน มาตรา 39 ในระบบประกันสังคม

ตอบแบบสอบถาม

น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางนำคณะไปร่วมประชุมระดับเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 (ASIA AND THE PACIFIC REGINAL MEETING : APRM,16) พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนไตรภาคีซึ่งมีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกอบการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

 • บิ๊กบี้ ถกเกาหลี แก้ปัญหาแรงงาน

  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ ILO ที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ช่วงเช้าก่อนพิธีเปิด รมว.แรงงานเกาหลี ได้เป็นเจ้าภาพหารือทวิภาคี เพื่อร่วมกันสนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานระหว่างไทยและเกาหลี 

 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชา อุปสมบท พร้อมด้วย คุณพรวิมล ดิษฐกุล ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีอุปสมบทด้วย โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง และข้าราชการ รวมใจเข้าพิธีอุปสมบท จำนวน ๙๕ รูป 

 • ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

  เว็บไซต์ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและติดตามสถานการณ์แรงงาน (http://ccpl.mol.go.th) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานในภาคประมงทะเล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน

 • เชิญร่วมให้ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ 1 พค - 31 ธค 59

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  "เชิญร่วมให้ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2559" เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตในปี พ.ศ.2560 ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม โทรศัพท์ 0 2142 1232 โทรสาร 0 2143 8134

นโยบายรัฐบาล

กรอบแนวคิดในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน์ 20 ปี ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
stratup7

วาทะนายกรัฐมนตรี

ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
Gov
mol
2558
echoenglish
20

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

แรงงานพูดอังกฤให้ได้ 11102559
จ้างคนพิการเพิ่ม 11102559
ผลงาน2ปี-2 11102559
ผลงานรอบ2ปี 11102559
ข้าราชปรับตัวให้ทัน 11102559
ข้าราชปรับตัวให้ทัน 11102559
ต้องแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 11102559
หลักการปฎิบัติกิจให้บรรลุเป้าหมาย 11102559
เร่งแก้ปัญหาคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย
บริการหางานให้ผู้สูงอายุ11102559
การขับเคลื่อนประเทศ4.0 11102559
ขอเชิญร่วมใช้งานโปรแกรม G-Chat d140659
ขอให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จดทะเบียน ณ ศูนย์ OSS d130659
ไทยแลนด์ 4.0 d130659
พิพิธภณฑ์แรงงาน 130659
ชูมาตราฐานแรงงานไทยสู่สากล 26-05-59
CLMV การพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ 26-05-59
จะพัฒนาข้อมูลความต้องการแรงงานกัมพูชา 26-05-59
ใช้สิทธิประกันสังคม ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 26-05-59
เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ใดก็ได้ ภายใน 72 ชม 26-05-59
การดำเนินมาตราการเชิงป้องกัน 23.5.59
จ่ายเงินสมทบ ง่ายทุกเวลา สปส. 23.5.59
ประชารัฐแรงงานนอกระบบ เวที ALMM บวก3 23.5.59
โอนผู้ประกัญตน รพ.เดชา ไป รพ. 3แห่ง 23.5.59
ปลัดแรงงานตอนรับและหารื้อกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 23.5.59
รัฐมนตรี ขอให้คนทำงานทุกคนน้อมนำหลัก ปรัชญยเศรษฐกิจพอเพียง 29.04.59
แนวทางการปฏิบัติงานชาวกระทรวงแรงงาน เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน
งานสัปดาห์ความปลอดภัย สสปท3 22.05.59
เครือข่ายชุมชนป้องกันการหลอกลวง ส.จัดหางาน หนองบัวลำภู
ผู้ประกันตนที่เลือก รพ.เดชา16.05.59
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนDSD
การพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการDSD
ทำมาตรฐานแรงงานไทย แล้วได้อะไร
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 ตุลาคม 2559
10may
PRDSD
mol
mol
mol
safety
1may
1may
mol
ccpl
3lv
4m
19
mol
mol
mol
1315
mol
mol
EJF
6759
2558
OSS
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
smartjob
mol
1871
Corruption
mol
mol4
Growth
6
mol
mol
mol
mol
mol
2559
no9
087
mol
mol
EU
mol
3day
59
290259
mol
Smarttraining
mol
smartlabour
90days
129
10957
mol
mol
mol
mol
mol
2559
mol
mol
mol
mol
mol
90
AEC
mol
mol
issue
58
mol
mol
mol
mol
mol
mol
work
mol
mol
mol
mol
mol
3335
yunglay
Partnership
Happy
4p
sso
pracha
ปฏิรูปประกันสังคม
น่าน
strategy
sso
productivity
6s
90228
civilstate
S4817028
seaman
malta
smartjob
dlpw02
clmv
dlpw59
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ d01072559
เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน d01072559
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 2555-2559 d01072559
ปลัดขอบคุณ อาสาสมัคแรงงาน(อสร) d01072559
เราต้องขับเคลื่อนทุกด้านด้วยกลไก ประชารัฐ CLMV d01072559
ไทยแลนด์ 4.0 d01072559
ให้ความคุ้มครองต่างด้าวตามมาตรฐานสากลให้ความคุ้มครองคนที่เคารพกฏหมาย d01072559
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ เมียนมา ประทับใจ คำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไ
ขอชมเชยข้าราชการที่เกียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้หลุด tier3 d01072559
การะทรวงแรงงานเน้นสร้างการรับรู้ป้องกันอันตรายในการทำงาน d01072559
พรบ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน d01072559
สปส สะดวกจ่ายง่ายทุกเวลา d01072559

ข่าว

06/12/2559
         พิธีเปิดการประชุม APRM ผู้แทน 32 ประเทศ ร่วมกล่าวแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมยืนสงบนิ่ง ก.แรงงาน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอต่อที่ประชุม...
06/12/2559
            รมว.แรงงาน เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ ILO ที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ช่วงเช้าก่อนพิธีเปิด รมว.แรงงานเกาหลี ได้เป็นเจ้าภาพหารือทวิภาคี...
05/12/2559
          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญต่อการดูแลแรงงานทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว...
04/12/2559
             พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้แทนนายจ้าง และลูกจ้างไปประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 16 (Asia and Pacific Regional Meeting:APRM) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ...
02/12/2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี จัดประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (...
02/12/2559
  สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ตามรอยพ่อ สานฝันแม่ ปีที่ 9 “ถวายพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”...
02/12/2559
วันนี้ (1 ธ.ค.59) เวลา 09.00 น. แรงงานจังหวัดยโสธร (นางอรวรรณ หินตะ) ร่วมต้อนรับชมรม To Be Number one จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการฯ ประเภทสถานประกอบการ ณ บริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน) จังหวัดยโสธร
02/12/2559
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิด กิจกรรมการออกกำลังกาย  เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตานโยบายของรัฐบาล มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น...
25/11/2559
 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 สนร. สิงคโปร์ ร่วมกับทีมประเทศไทย พร้อมด้วย อสร. สิงคโปร์ บุคคลทั่วไปกว่า 450 คน ได้ มาร่วมแสดงพลังแห่งความภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  ...
04/11/2559
    ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรุงเบอร์ลิน   เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ...
04/11/2559
  ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีถวายอาลัยและแสดงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ประตูบรันเดนบวร์ก ( Brandenburger Tor)  กรุงเบอร์ลิน    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559...
04/11/2559
  ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เมือง Hamburg   เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน ตุลาคม 2559

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนตุลาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,439,864 คน มีอัตราการขยายตัว 1.69% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,266,653 คน …รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนตุลาคม 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 4.50 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 37.72 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 37.14 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 1.34 หมื่นคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานีแรงงาน ตอน "การบังคับใช้กฎหมายอาชีพเสี่ยง ช่างไฟฟ้าฯ ต้องมีหนังสือรับรอง"

 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานพ.ศ.2560-2564 เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์