• พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ จาก บริษัท นิปปอนด์เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือระหว่าง ก.แรงงาน กับ ก.กลาโหม มุ่งพัฒนาฝีมือทหารก่อนปลดประจำการ เพื่อสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการ

  • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงาน รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่การเป็นแรงงานในระบบ โดยใช้แนวทางประชารัฐ ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0

  • หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อรองรับ Thailand 4.0 แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  • นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการจัดงานนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ว่า วันที่ ๒๙ มิถุนายนที่จะถึงนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมกำชับเร่งรัดดำเนินการดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นหรือเครน

  • นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวภายหลังการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ว่า การประชุมในวันนี้มี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาการพัฒนาการให้บริการประชาชนให้ครบวงจรผ่านระบบ E - Service by NLIC (National Labour Information Center : NLIC) ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

  • M-Powered Thailand

    กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ จัดทำ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์” เพื่อเป็นเครื่องมือเรียนรู้การสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่คนไทยทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมในยุคดิจิทัล  พร้อมบริการแล้วที่นี่

นโยบายรัฐบาล

นโยบาย Doing Business เร่งรณรงค์ให้นายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกัน
กรอบแนวคิดในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน์ 20 ปี ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
stratup7

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไม่ว่าจะน้ำมากหรือน้ำน้อย

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงานขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
ความสำเร็จและก้าวหน้าของงานกระทรวงแรงงาน
ให้จัดทำ HAND BOOK คู่มือการจ้างแรงงานต่างด้าว
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป แก้ปัญหา IUU ของกระทรวงแรงงาน
ประเทศได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบด้านการคุ้มครองแรงงาน ภาคเกษตร และผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สถานประกอบการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาแรงงานนอกระบบ

หน้าหลัก

ข่าว

27/06/2560
          ‘โฆษกแรงงาน’ เผย พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฉบับใหม่ รัฐบาลเจตนาจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ยืนยัน ไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนรอบใหม่...
27/06/2560
            หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐...
23/06/2560
รมว.แรงงาน รับมอบศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ จาก บริษัท นิปปอนด์เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือระหว่าง ก.แรงงาน กับ ก.กลาโหม มุ่งพัฒนาฝีมือทหารก่อนปลดประจำการ เพื่อสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการ...
23/06/2560
         รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงาน รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ เข้าสู่การเป็นแรงงานในระบบ โดยใช้แนวทางประชารัฐ...
09/06/2560
             สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
28/06/2560
 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. นายอำนาจ  เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE...
28/06/2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ชลิต พุกผาสุข ผู้แทนพระองค์ ผู้อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานและอาหารพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  
28/06/2560
 เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แรงงานจังหวัดยโสธร (นางอรวรรณ หินตะ) มอบหมายให้ นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดการฝึกตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรม...
28/06/2560
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ  เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และ นางสาวเมตตา  อุดมคำ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผล ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร-ยอดเพชร ณ...
26/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมฟังการบรรยายธรรม              เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560   นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้ร่วมรับฟังการบรรยายธรรม โดย...
26/06/2560
         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA...
26/06/2560
            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA...
23/06/2560
เยอรมนีมีตำแหน่งงานเพิ่ม 760,000 ตำแหน่งภายในสิ้นปี 2560             จากรายงานการศึกษา 2 ฉบับของเยอรมนี ได้รายงานว่าตลาดงานในปีนี้ของเยอรมนีกำลังบูม คาดว่าจะมีตำแหน่งงานใหม่ประมาณ 500,000 ตำแหน่ง...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์