นโยบายรัฐบาล

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

วาทะนายกรัฐมนตรี

ไม่ว่าจะน้ำมากหรือน้ำน้อย
ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์  Food Innopolish
นโยบายเกี่ยวกับเรื่อง Digital Economy
ผลิดภัณฑ์ OTOP จากทุกภูมิภาค

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงานขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
ความสำเร็จและก้าวหน้าของงานกระทรวงแรงงาน
ให้จัดทำ HAND BOOK คู่มือการจ้างแรงงานต่างด้าว
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป แก้ปัญหา IUU ของกระทรวงแรงงาน
ประเทศได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบด้านการคุ้มครองแรงงาน ภาคเกษตร และผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สถานประกอบการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาแรงงานนอกระบบ

ข่าว

24/04/2560
            กระทรวงแรงงานกำหนดจัดการเสวนาทางวิชาการด้านแรงงาน หัวข้อ “May Day… ความหวังของแรงงานจาก Manpower สู่ Brainpower” วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 11.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป....
24/04/2560
           หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สัตยาบันพิธีสาร ปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเทียน...
22/04/2560
          ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐​ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการภายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก...
22/04/2560
 ก.แรงงาน พร้อมบริการ E-Work permit สำหรับเเรงงานต่างด้าวตาม MOU เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว  นำร่อง จ.ตาก เป็นแห่งแรก    Download Images             ๒๑ เมษายน...
24/04/2560
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560​ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์...
24/04/2560
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ประชุมคณะทำงานแก้ไขด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลากลางชั้น 2 จังหวัดสระแก้ว
24/04/2560
วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย โดยแรงงานจังหวัดเลย(น.ส.สุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์) และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ภายใต้โครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทยในจังหวัดเลย...
03/04/2560
สืบเนื่องจากเหตุโกดังเก็บพลุผิดกฎหมายระเบิดใน Moshav Porat ทางตอนกลางของอิสราเอล และมีแรงานไทยได้รับผลกระทบจากที่พักอาศัยเสียหาย โดยฝ่ายแรงงานได้เจรจาให้นายจ้างดำเนินการจัดหาที่พักทดแทนให้แรงงานไทยแล้วนั้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ฝ่ายแรงงานฯ...
03/04/2560
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 สนร.ญี่ปุ่น จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นเพื่อเสริมศักยภาพเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานให้แก่แรงงานไทยในญี่ปุ่นและเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 130...
03/04/2560
        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สนร.ญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตราตั้ง ของนายมะซะอะกิ โอซะวะ กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซัปโปโร โดยมี ฯพณฯ นายบรรสาน...
03/04/2560
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สนร.ญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิค ในพื้นที่จ.ฟุคุชิมะ ดังนี้ 1.บริษัท Clarion ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และกล้องถ่ายภาพ...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน กุมภาพันธ์ 2560

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,509,866 คน มีอัตราการขยายตัว 1.56% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,348,753 คน  …รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
ผู้ว่างงานจํานวน 4.30 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.1)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.38 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 37.68 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 2.67 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน มอบนโยบาย 10 เมษายน 2560

 ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์