• FUTURE ECONOMY & INTERNET GOVERNANCE : BIG CHANGE TO BIG CHANCE

  สพธอ.เชิญชวนทุกคนมาเรียนรู้ เปิดใจ และปรับตัว...วาร์ปไปสู่อนาคต WARP...TO THE FUTURE เต็มอิ่มกับ SPEAKER จากทั่วโลกกว่า 40 SESSIONS ฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศ ชม EXHIBITION & SHOWCASE จากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำเพื่อมุ่งสู่ FUTURE ECONOMYฯ ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

 • นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน และ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2561 

 • พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ Job Ready Center  ช่วยเหลือผู้จบปริญญาตรีให้มีงานทำ บริการให้คำปรึกษา พัฒนาทักษะฝีมือ แนะแนวอาชีพ จับคู่ตำแหน่งงาน เริ่มเปิดดำเนินการ 11 แห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ ตามแนวทาง“ประชารัฐ ร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ” 

 • นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2/2561 โดยการจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงสิทธิและบริการของรัฐในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นาย Pier Antonio Panzeri ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน และคณะสมาชิกสภายุโรป เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ เผย ชื่นชมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของไทยที่มีมาตรการต่อเนื่อง ทั้งการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น และคุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ค.61 ตรวจสอบปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าว ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 816 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ดำเนินคดีกับนายจ้าง 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.61 พร้อมปฏิบัติการตามแผนในครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 -15 กันยายน 2561

 • นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน สำหรับวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะงานหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... และพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553

 • นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด“โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน” ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมี นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต เป็นผู้กล่าวรายงาน 

 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมิจิโนบุ ซึงาตะ (Mr. Michinobu Sugata) ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เสนอเพิ่มระยะเวลาการประกาศปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำล่วงหน้า เพื่อผู้ประกอบการจะได้มีเวลาเตรียมงบประมาณ โดยหลักการเห็นด้วย พร้อมเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้างนำไปประกอบการพิจารณาครั้งต่อไป

endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน ขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการเร่งไปพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานเมียนมา กัมพูชา และลาว ตามสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ ย้ำ บริการสะดวกรวดเร็ว ไม่รอนาน สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506  กด 2endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (s -
จ่ายน้อยสิทธิประโยชน์เยอะ มาตรา 40
สร้างธุรกิจ ด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐออนไลน์
การเสริมศักยภาพสหกรณ์ในด้านธุรกิจรวบรวมผลไม้
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว หรือจำนำยุ้งฉาง

วาทะนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีเยือน "ศรีลังกา" ยกระดับ เศรษฐกิจไทย
เหนื่อยก็พักไม่อยากให้เครียด
"บิ๊กตู่"เชิญชวนนักลงทุนชาวฝรั่งเศส
สภานายจ้างฝรั่งเศส "ย้ำความสัมพันธ์อันดี"กับไทย
"นายก"ชู ไทย-ฝรั่งเศสมีมูลค่าการค้ารวม "4,400 ล้านยูโร" ทั้งด้านธุรกิจ-อุตสาหกรร

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงที่มีทำงานดังต่อไปนี้
การใช้แรงงานหญิง
เลือกงานที่ชอบสมัครงานที่ใช่ด้วย LINE JOBS

หน้าหลัก

ข่าว

20/07/2561
          ปลัดกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำ การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เกิดจากความร่วมมือบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน              ...
20/07/2561
           เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม” ณ ห้องประชุมโรงแรมบลูโฮเทล...
19/07/2561
            วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย Safety Thailand...
19/07/2561
            วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน...
20/07/2561
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
20/07/2561
นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ "3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ เชื่อมตลาดการค้าโลก" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร...
20/07/2561
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน จากหน่วยงานในสังกัดร่วมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมมอบหมายภารกิจการดำเนินงานประจำเดือน...
16/07/2561
สนร.ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง “การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (ไทย) ได้พัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวก รวดเร็ว...
16/07/2561
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ ร้าน Banyan Tree Spa ณ โรงแรม Marina Bay Sand ซึ่งประกอบกิจการด้านการนวดสปา โดยมีพนักงานเป็นคนไทยประมาณ 16 คน จากการเยี่ยมตรวจ...
11/07/2561
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์จัดกิจกรรม ”อาสาสมัครแรงงานเดินเพื่อสุขภาพ” โดยกิจกรรมเป็นการเดินจากสถานเอกอัครราชทูตไทยไปสวนสาธารณะ Botanic Garden ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประมาณ 80 คน...
09/07/2561
เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 คณะแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทย ตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย โดยมีทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน โดยนางนภวรรณ...

e - Magazine MOL

 • เดือนมิถุนายน 2561
 • เดือนพฤษภาคม 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ