ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 13/12/2561
icon 2 จังหวัดปัตตานีจัดโครงการ “ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี” 13/12/2561
icon 3 สรจ.นนทบุรีนำทีมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” 13/12/2561
icon 4 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก 13/12/2561
icon 5 สรจ.พิษณุโลก ร่วมมอบเงินและสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” 13/12/2561
icon 6 แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 2 13/12/2561
icon 7 เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productive Manpower (กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านปง ม.3 ต. ต้าผาหมอก อ. ลอง จ. แพร่) (13 ธ.ค.61) 13/12/2561
icon 8 สรจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน ธันวาคม 256 13/12/2561
icon 9 ประชุมเรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ c188 13/12/2561
icon 10 ชาวจังหวัดชุมพร ร่วมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก 13/12/2561
icon 11 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 13/12/2561
icon 12 แรงงานจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วน กรง.ชุมพร รับฟังข้อคิดเห็น c188 จากสมาคมชาวประมงชุมพร 13/12/2561
icon 13 แรงงานจังหวัดชุมพรร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือการตรวจคุ้มครองและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 13/12/2561
icon 14 แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolernce คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 12/12/2561
icon 15 จังหวัดชุมพรประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 12/12/2561
icon 16 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 12/12/2561
icon 17 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี เปิดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ 12/12/2561
icon 18 แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน“Bike อุ่นไอรัก” 12/12/2561
icon 19 หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าพบนายกสมาคมประมงจังหวัดภูเก็ต และแกนนำกลุ่มอวนล้อม 12/12/2561
icon 20 เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productive Manpower ส่งเสริมการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จังหวัดแพร่ กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือการทำข้าวแต๋น (12 ธ.ค.61) 12/12/2561
icon 21 แรงงานจังหวัดกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 12/12/2561
icon 22 แรงงานจังหวัดปัตตานี นิเทศงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 12/12/2561
icon 23 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.39 น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้าแห่งรัตนโกสินทร์”โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี ณ บ 12/12/2561
icon 24 วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการและปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 5 ปี ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 12/12/2561
icon 25 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬร่วมต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะฯ 12/12/2561
icon 26 อาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 14/2562 (12 ธ.ค.61) 12/12/2561
icon 27 แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์มัสยิดอัลอีบาดาตุลอีสลามียะห์ 12/12/2561
icon 28 สรจ.พิจิตร เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12/12/2561
icon 29 แรงงานจังหวัดปัตตานี นิเทศงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 12/12/2561
icon 30 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 12/12/2561