ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
แรงงานจังหวัดตรัง รุกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 23/05/2561
แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงานตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดชุมพร 23/05/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจบูรณาการการตรวจสถานประกอบการประเภทสนามกอล์ฟ จำนวน 3 แห่ง 23/05/2561
แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสนามกอล์ฟ ในจังหวัดชุมพร 23/05/2561
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมนำเสนอผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 23/05/2561
สรจ.พะเยา ออกตรวจสถานประกอบการ/ ลูกจ้าง กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน 2561 22/05/2561
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการฝึกอาชีพช่างปูกระเบื้อง จังหวัดอ่างทอง 22/05/2561
สรจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์ 22/05/2561
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 6 ณ กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22/05/2561
แรงงานจังหว้ดภูเก็ต ปิดโครงการแก้ไชปัญหาความเดือดร้อนด้วนอาชีพ "หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ณ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต 21/05/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 21/05/2561
แรงงานจังหวัดเลยร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น 21/05/2561
แรงงานจังหวัดลำพูน นำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดกำแพงเพชร 21/05/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยดำเนินการตรวจแบบบูรณาการปองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 21/05/2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมรับฟังชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 21/05/2561
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายความรู้หัวข้อ “การแนะนำตำแหน่งงานว่างในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเทคนิคการสมัครงาน” 21/05/2561
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามประสานความร่วมมือการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ 21/05/2561
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง 18/05/2561
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมโครงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2561 และกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน 18/05/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด 18/05/2561