ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สรจ.สระบุรี ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2562) 16/02/2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 16/02/2561
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ จังหวัดยโสธร 16/02/2561
สรจ.มหาสารคาม เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16/02/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง บริการด้านแรงงานตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุจอมปิง หมู่ 8 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 16/02/2561
แรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมประสานนโยบายและเตรียมการเข้าร่วมประกวดชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการ และสถานศึกษา 16/02/2561
คณะเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานฯ ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลตามโครงการตรวจบูรณาการ ฯ 16/02/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ 16/02/2561
เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดยโสธร กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ รุ่นที่ 2 หลักสูตร การทอผ้าพันคอ ระหว่างวันที่ 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 16/02/2561
โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) จังหวัดยโสธร 16/02/2561
การเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดยโสธร กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ รุ่นที่ 1 16/02/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 16/02/2561
สรจ.อุทัยธานี จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 15/02/2561
การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี 15/02/2561
จังหวัดสุโขทัย ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด อำเภอและตำบล 15/02/2561
สรจ.มหาสารคาม ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 15/02/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยเตรียมความพร้อมในการประกวด TO BENUMBER ONE 15/02/2561
สระบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15/02/2561
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 6 จังหวัดตาก 15/02/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2561 15/02/2561