ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 20/08/2561
icon 2 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ (อำเภอเลาขวัญ) 17/08/2561
icon 3 สรจ.อุตรดิตถ์ ราวมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2561 17/08/2561
icon 4 แรงงานจังหวัดยโสธรร่วมงานวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 17/08/2561
icon 5 แรงงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย 17/08/2561
icon 6 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิชัย คงรัตนชาติ) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต 17/08/2561
icon 7 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรนำอาสาสมัครแรงงานรับรางวัลอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2561 17/08/2561
icon 8 สรจ.อุทัยธานี จัดหน่วยบริการแรงงานเคลื่อนที่ 17/08/2561
icon 9 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ (อำเภอหนองปรือ) 17/08/2561
icon 10 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 17/08/2561
icon 11 อาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน 17/08/2561
icon 12 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร 17/08/2561
icon 13 สรจ.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ 2561 17/08/2561
icon 14 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “การสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน” (เน็ตประชารัฐ) 17/08/2561
icon 15 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561 17/08/2561
icon 16 จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมรับการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิชัย คงรัตนชาติ) และคณะ รอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 17 16/08/2561
icon 17 สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561 16/08/2561
icon 18 แรงงานจังหวัดปัตตานี จัดโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน 16/08/2561
icon 19 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 16/08/2561
icon 20 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 16/08/2561
icon 21 จัดหางานจังหวัดกระบี่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ และแรงงานจังหวัดกระบี่ ประชุมร่วมกับสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการประมงทะเล 16/08/2561
icon 22 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต จังหวัดสุรินทร์ 16/08/2561
icon 23 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมปลูกป่าในโครงการ “เพาะกล้าด้วยใจจิตอาสา สู่ผืนป่าที่ยั่งยืน” 16/08/2561
icon 24 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน 16/08/2561
icon 25 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 15/08/2561
icon 26 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวมารดาและภรรยาของแรงงานไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศอิสราเอล 15/08/2561
icon 27 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพิจิตร (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561 15/08/2561
icon 28 การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว 15/08/2561
icon 29 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบรรยายสรุปภารกิจการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 15/08/2561
icon 30 โครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/08/2561