ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ 19/10/2561
icon 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ หมู่ 9 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 19/10/2561
icon 3 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 19/10/2561
icon 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก จัดประชุมกลุ่มย่อย อาสาสมัครแรงงานจังหวัดตาก 19/10/2561
icon 5 สระบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน 19/10/2561
icon 6 แรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน “กำจัดลูกน้ำยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก” 19/10/2561
icon 7 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงวัยแรงงาน (อายุ 20 - 59 ปี) 19/10/2561
icon 8 สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนคนลุ่มภู 19/10/2561
icon 9 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 19/10/2561
icon 10 แรงงานจังหวัดสระบุรี ประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19/10/2561
icon 11 แรงงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย 19/10/2561
icon 12 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (คลองสาม) 19/10/2561
icon 13 แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" 19/10/2561
icon 14 สรจ.มหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม2561 18/10/2561
icon 15 จิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 18/10/2561
icon 16 จังหวัดปัตตานี ออกหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” 18/10/2561
icon 17 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ 18/10/2561
icon 18 สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงาน กิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง ให้เหลืองเนื่องในวันดินโลกฯ 18/10/2561
icon 19 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ให้คำปรึกษาการติดตามสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน 18/10/2561
icon 20 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการศึกษาเพื่อการมีงานทำของนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี 18/10/2561
icon 21 แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ อ.ตากฟ้า เพื่อหารือกับ อสร. อ.ตากฟ้าในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานพร้อมร่วมกันหาแนวทางการสรรหาอสร.ใหม่ 18/10/2561
icon 22 แรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน “กำจัดลูกน้ำยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก” 18/10/2561
icon 23 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี 17/10/2561
icon 24 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเนินการ สร้างเครือข่ายสถานประกอบการแรงงานเก่งและดี ด้วย TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17/10/2561
icon 25 แรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 17/10/2561
icon 26 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16/10/2561
icon 27 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16/10/2561
icon 28 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาภบพิตร (13 ต.ค.61) 16/10/2561
icon 29 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบิพตร 16/10/2561
icon 30 สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 16/10/2561