ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 31 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22/07/2562
icon 32 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน 22/07/2562
icon 33 นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นายวสันต์ ปาลาส จัดหางานจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าพบหารือกับ นายฮุน ซาเรือน (Hun Saroeun) กงสุลใหญ่กัมพูชา ที่ห้องรับรองสถานกงสุลใหญ่ แห่งราช 19/07/2562
icon 34 นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 19/07/2562
icon 35 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยองขับเคลื่อน To Be Number One จังหวัดระยอง ณ บริษัท IRPC จำกัด มหาชน ตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 19/07/2562
icon 36 สำนักงานแรงงานหนองคาย ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล ของจังหวัด” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 19/07/2562
icon 37 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมดิอิมพิเรียมโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก 19/07/2562
icon 38 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19/07/2562
icon 39 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล 19/07/2562
icon 40 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ (12.07.62) 19/07/2562
icon 41 สรจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ 19/07/2562
icon 42 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ประชุม อสร.สัญจรในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 19/07/2562
icon 43 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมลุ่มภูชั้น 3 19/07/2562
icon 44 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยสำหรับคนพิการและคนทุกช่วงวัย 19/07/2562
icon 45 สำนักงานแรงงาน จ.นครพนม ประชุมการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 3 19/07/2562
icon 46 ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 10 (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 19/07/2562
icon 47 แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีปิดการสัมมนาชิงปฏิบัติการด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 19/07/2562
icon 48 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 19/07/2562
icon 49 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 19/07/2562
icon 50 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 19/07/2562
icon 51 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่อำเภอโซ่พิสัย 19/07/2562
icon 52 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง บูรณาการตรวจสถานประกอบการ ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ในพื้นที่ อ.เมืองระยอง และ อ.นิคมพัฒนา 19/07/2562
icon 53 สระบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับ และตรวจสารเสพติด 19/07/2562
icon 54 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก ประจำปี 2562 19/07/2562
icon 55 สรจ.ชุมพร ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจัดระเบียบโรงคัดบรรจุผลไม้และโรงงานผลิตอาหารประเภทผักและผลไม้ของจังหวัดชุมพร (ร่วมตรวจโรงคัดบรรจุ) ล้ง 19/07/2562
icon 56 สรจ.ชุมพร ร่วมกิจกรรมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 19/07/2562
icon 57 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 19/07/2562
icon 58 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 19/07/2562
icon 59 นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี หน่วยงานส่ว 19/07/2562
icon 60 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 18/07/2562