ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 31 แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4 21/05/2562
icon 32 นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ช่วย ลงพื้นที่ดูสถานที่ สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 17/05/2562
icon 33 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปางพร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบสถานประกอบการที่ดำเนินการ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการฯ 17/05/2562
icon 34 สรจ.นครสวรรค์จัดการประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ระดับพื้นที่ (Zoning) (กลุ่มที่ 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์) 17/05/2562
icon 35 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย 17/05/2562
icon 36 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย 17/05/2562
icon 37 สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 17/05/2562
icon 38 สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "จังหวัดฉะเชิงทรา บำบัดทุกข์ บำรุง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดบางผึ้ง ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 17/05/2562
icon 39 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 17/05/2562
icon 40 สรจ.อุตรดิตถ์ ออกตรวจแรงงานในสถานประกอบการเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ หจก.เอส.พี.ไอซ์ (2556) บจก.วานิช บจก.ที พี โรจิทรานส์ และลูกชิ้น พล. เขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 4 แห่ง 17/05/2562
icon 41 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 17/05/2562
icon 42 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีการมอบนโยบายและมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 17/05/2562
icon 43 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านควน-ประกอบ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 17/05/2562
icon 44 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเปิดโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 17/05/2562
icon 45 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 17/05/2562
icon 46 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง 17/05/2562
icon 47 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16/05/2562
icon 48 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง 16/05/2562
icon 49 สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ประจำปี 2562 16/05/2562
icon 50 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการฯ 16/05/2562
icon 51 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยนางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส. วฒนพร ศรีจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ฯ 16/05/2562
icon 52 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีอบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน ในงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562 16/05/2562
icon 53 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16/05/2562
icon 54 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมการตรวจราชการเพื่อตรวจติดตามในประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16/05/2562
icon 55 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิด (Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง มั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 16/05/2562
icon 56 แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ประกันสังคม ประจำปี 2562 และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค 16/05/2562
icon 57 แรงงานจังหวัดเลย จัดหางานจังหวัดเลย และประกันสังคมจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 16/05/2562
icon 58 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบผู้บริหาร และพนักงาน/ลูกจ้าง บริษัท ซาบิน่า จำกัด (สาขานางรอง) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ To be number one 16/05/2562
icon 59 จังหวัดปัตตานีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ครั้งที่ 7/2562) 16/05/2562
icon 60 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 16/05/2562