ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 181 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวอชิรญาณ์ ง่วนภูเก็ต นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมคณะผู้ตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 05/07/2562
icon 182 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ากราบนมัสการ หลวงปู่บุญมา สุชีโว (พระลูกศิษย์ของหลวงปู่ขาว อนาลโย) วัดสามัคคีสิริมงคล (วัดป่าสุขเกษม) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 05/07/2562
icon 183 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กร 05/07/2562
icon 184 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนบูรณาการการตรวจสถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่ 05/07/2562
icon 185 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ จัดอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 05/07/2562
icon 186 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาค ครั้งที่ 28 สุราษฎร์ธานี 05/07/2562
icon 187 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสียงในการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตาก 05/07/2562
icon 188 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูน ณ ศาลาแดง ม.10 ต. ตะพง อ. เมือง จ.ระยอง 05/07/2562
icon 189 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 04/07/2562
icon 190 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ตรวจเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี จังหวัดปัตตานี 04/07/2562
icon 191 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 4/2562 04/07/2562
icon 192 สำนักงานแรงงานจังหวัดตากจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2562 04/07/2562
icon 193 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมการตรวจสอบคนต่างด้าวประกอบอาชีพที่คนต่างด้าวห้ามทำ 04/07/2562
icon 194 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ลงพื้นที่เพื่อสอบถามและให้การช่วยเหลือครอบครัวนายสิทธิโชค จรรยาศรี (ผู้ร้องทุกข์) ให้มีอาชีพ มีรายได้ 04/07/2562
icon 195 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับผู้บริหารส่วนราชการ และโครงการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจเมืองลุ่มภูสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเหล่า ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 04/07/2562
icon 196 นายวรรณพ สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ฯ 04/07/2562
icon 197 สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 04/07/2562
icon 198 สรจ.ชุมพร ร่วมคณะทำงานบูรณาการตรวจคุ้มครองและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่องฯ 04/07/2562
icon 199 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง 04/07/2562
icon 200 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือภายใต้งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 62 ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 04/07/2562
icon 201 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 04/07/2562
icon 202 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล (ทุกบ่ายวันพุธ) ณ บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดลพบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 04/07/2562
icon 203 แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการประชุม คัดเลือก "บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม" ของ สรจ.เพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 04/07/2562
icon 204 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมการรณรงณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 04/07/2562
icon 205 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 6 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 04/07/2562
icon 206 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุ่มอำเภอเมืองเลย อำเภอเอราวัณ และอำเภอนาด้วง) 04/07/2562
icon 207 แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 28 กรกฏาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี 04/07/2562
icon 208 สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 04/07/2562
icon 209 นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี 04/07/2562
icon 210 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการจัดดอกไม้งานพิธี ณ ศาลากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านชากตะไคร้ ม.7 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 04/07/2562