ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 211 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 04/07/2562
icon 212 สรจ.พิษณุโลก พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 03/07/2562
icon 213 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 03/07/2562
icon 214 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็บสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562” ณ ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 03/07/2562
icon 215 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2562 03/07/2562
icon 216 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมและต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 03/07/2562
icon 217 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 03/07/2562
icon 218 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 03/07/2562
icon 219 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 03/07/2562
icon 220 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation) 03/07/2562
icon 221 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนภาครัฐ (GCC 1111) ตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือจัดสรรที่อยู่อาศัยและเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ของนางสาวศรีวรรณ ศรีเมือง 03/07/2562
icon 222 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ณ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 03/07/2562
icon 223 สำนักแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2562 03/07/2562
icon 224 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมบันทึกเทพถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก 02/07/2562
icon 225 แรงงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศ 02/07/2562
icon 226 สรจ.ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 02/07/2562
icon 227 สรจ.สระแก้ว ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 1 ราชอาณาจักรไทย กับภูมิภาคทหารที่ 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ 27 (RBC 27) ณโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทมโดยมี พ 02/07/2562
icon 228 สรจ.ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 02/07/2562
icon 229 สรจ.นครสวรรค์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ 02/07/2562
icon 230 แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 02/07/2562
icon 231 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) 02/07/2562
icon 232 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกตรวจบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายแรงงาน ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 02/07/2562
icon 233 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ชั้น 2 (มุขหน้า) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 02/07/2562
icon 234 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลประจำศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ลานหน้าห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 02/07/2562
icon 235 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองม่วง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 02/07/2562
icon 236 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562 02/07/2562
icon 237 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก 02/07/2562
icon 238 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... ณ ห้องกรุงเทพบอลลูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร 02/07/2562
icon 239 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บัณฑิตแรงงาน จังหวัดสงขลา 02/07/2562
icon 240 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 ณ​ สงขลา​ คลังจังหวัดสระบุรี 02/07/2562