ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการจ่ายเงินคืนให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่เงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖

กลุ่มผู้ใช้: 
ประชาชน
กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง
File: