ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาานและคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง