ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเจียระไนพลอย

กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง