ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘

หมวดหมู่: คำสั่ง, พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๑๕๑/๒๕๓๘ เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๑๕๒/๒๕๓๘ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 152/2538 เรื่อง มอบอำนาจให้ร้องทุกข์หรือกล่าโทษเพื่อดำเนินคดีอาญาผู้กระทำคามผิด
หมวดหมู่: ประกาศ, พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (update ณ วันที่ 13/12/2517)
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับที่ ๓)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษาเคลื่อนย้าย และกำจัดหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมี
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัยและประเมินการก่ออันตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและบรรยายผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่การปฐมพยาบาลลูกจ้างที่ได้รับันตรายจากสารเคมี
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับ update ล่าสุด)
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับ update ล่าสุด)