ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม ระดับ 2
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๐
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดหอสูง
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (โภชนาบำบัด)
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)