รองปลัดก.แรงงาน มอบนโยบายข้าราชการบรรจุใหม่ต้องทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

 

 

                                                                                         Download Images

 

            กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมข้าราชการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2555 คาดหวังให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานต้องมีเครือข่าย และทำงานเป็นทีม เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานได้รับบริการที่ดีและมีความพึงพอใจ


            13 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ นางสาวส่งศรี  บุญบา รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจเกี่ยวกับ “คน” ซึ่งต้องให้บริการ ช่วยเหลือแก่ทุกคนในสังคมไม่เฉพาะแต่ผู้ใช้แรงงานในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงแรงงานนอกระบบซึ่งปัจจุบันมีถึง 24 ล้านคน การเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ในวันนี้ถือว่า ทุกท่านมีเส้นทางในอาชีพที่กว้างไกล อนาคตอาจจะได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งต้องมีภาระความรับผิดชอบที่มีผลต่อประชาชนผู้ใช้แรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ทุกท่านเป็นผู้มีศักยภาพพร้อมในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ กระทรวงแรงงาน จึงต้องพัฒนาทุกท่านด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์กร เพื่อที่จะทำให้เป็นคนเก่ง เห็นความสำคัญของการเป็นคนดี ด้วยการให้ความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดจิตสำนึกที่ดี มีความตระหนักในความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ทำงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ในอนาคตกระทรวงแรงงานจะมีบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ โดยเฉพาะในปี 2558 ซึ่งจะเป็นปีแห่งการเป็นประชาคมอาเซียน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ซึ่งทุกท่านต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีการพัฒนาทักษะทั้งในเรื่องของ IT และสังคมโลก On-line ต้องมีการสื่อสาร สืบค้นข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงความสามารถในเรื่องของการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งต้องฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญเพราะจะต้องนำมาใช้ในงานสากลหรือเวทีโลก การเขียนหนังสือราชการก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งมีรูปแบบที่เฉพาะต้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝน การเขียนหนังสือราชการที่ดีต้องสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และได้ใจความ การอ่านหนังสือมากๆ จะช่วยฝึกทักษะทั้งด้านการใช้ภาษา การผูกประโยค และการนำเสนอ สิ่งสำคัญทุกคนต้องมีเพื่อนเพราะการมีเพื่อนจะทำให้การทำงานเป็นทีม สุดท้ายขอให้ทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และให้มีการหมุนเวียนการทำงานไปในแต่ละพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่อๆ ไป


             วลัยพร  ประพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี กล่าวว่า การเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพราะเป็นการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของทุกกรมในสังกัด


             จอมใจ  เสือย้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานเป็นทั้งคนเก่ง คนดี และทำให้ได้รับประสบการณ์ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกที่จะมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้


             ปวัฒวงษ์ แทนขำ นิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ทำให้มีเพื่อนๆ ต่างกรมเพิ่มมากขึ้น ผลดีคือจะได้รับข้อมูลที่หลากหลายและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ รวมถึงได้มีเครือข่ายในการทำงานเพิ่มมากขึ้น


             นายโกมินทร์  ชาวนาใต้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า การฝึกอบรมข้าราชการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงแรงงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 59 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยใช้ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี สร้างเสริมสมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการทำงานเป็นทีม การฝึกอบรมแบ่งเป็น 4 ชุดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) ปรัชญาการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ  2) การฝึกปฏิบัติในการสร้างวินัย สร้างทีม และความสามัคคี  3) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกของข้าราชการ และ 4) การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ใช้เวลาฝึกอบรม 11 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-23 ธันวาคม 2554 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการบรรจุใหม่จากทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 77 คน
 
 

แรงงานไทย “ต้นทาง – ต้นทุน” เศรษฐกิจไทย

 

วันที่: 
13 ธันวาคม 2011