รมว.แรงงาน บอกเวทีโลกรัฐบาลพร้อมทุ่มเทสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนและประชาคมระหว่างประเทศ

           

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมาตรการการแก้ไขบรรเทาผลกระทบจากภาวะอุทกภัยของประเทศไทย ต่อที่ประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 15 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น “รัฐบาลพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนและประชาคมระหว่างประเทศ” โดยจะร่วมกับภาคประชาสังคมที่จะช่วยเหลือ ฟื้นฟู เสริมสร้าง ความมั่นใจ และความก้าวหน้าแก่ประเทศ ขณะนี้สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้นเรื่อยๆ และอยู่ในระยะฟื้นตัวสู่สภาพปกติและขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลไทย


              นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 15 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2554 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ว่า การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุก 4 ปี มีประเทศสมาชิกในภูมิภาคเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 312 คน จาก 39 ประเทศ สาระสำคัญในถ้อยแถลงที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ คือ ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างความยุติธรรมทางสังคม ให้เกิดขึ้นจริงแก่ทุกคนในสังคมไทย ส่งเสริม สิทธิเสรีภาพของคนทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งได้มีการดำเนินนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ “วาระงานที่มีคุณค่า (Decent Work)” ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือไตรภาคี รวมทั้งพยายามพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและรูปแบบการอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์


              สำหรับมาตรการในการแก้ไขบรรเทาผลกระทบจากภาวะอุทกภัยที่ประเทศไทยประสบอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการจ้างงาน รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ “มาตรการ 3 R” เพื่อฟื้นฟูประเทศขึ้น ซึ่งแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ R แรก คือ Rescue การช่วยเหลือ สำหรับช่วงระยะเร่งด่วน การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการและแรงงานที่ประสบภัย เช่น การขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาตให้ลูกจ้างมาทำงานสาย  หยุดงาน โดยไม่ถือเป็นวันลา รวมทั้งการจัดรถรับส่งและจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้ลูกจ้าง  การประสานโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมเพื่อให้แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน  R ที่สอง คือ Restore การฟื้นฟู สำหรับช่วงระยะสั้น ภายใน 1 ปี โดยเป็นการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูให้ระบบต่างๆ สามารถกลับมาทำงานได้โดยเร็ว รวมไปถึงการเยียวยา ให้เงินช่วยเหลือ เงินกู้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการต่างๆ อาทิ โครงการจ้างงานเร่งด่วน โครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกลับเข้าสู่สถานประกอบกิจการ  R สุดท้าย คือ Rebuild การเสริมสร้าง สำหรับช่วงระยะยาว รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยในระบบบริหารจัดการน้ำและศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ  ในส่วนของแรงงานต่างด้าวเบื้องต้นกระทรวงแรงงานได้จัดศูนย์พักพิงให้สำหรับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศไปในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต หากประสงค์จะกลับมาทำงานในประเทศไทยอีก รัฐบาลไทยจะดำเนินการร่วมมือกับประเทศต้นทางให้กลับมาทำงานกับนายจ้างคนเดิม สำหรับก้าวต่อไปของประเทศไทย รัฐบาลพร้อมที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนจากต่างประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ โดยร่วมกับภาคประชาสังคมที่จะช่วยกัน ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมสร้าง ความมั่นใจ ความเชื่อถือ และความก้าวหน้าของประเทศ ขณะนี้สถานการณ์ในประเทศไทยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ กำลังฟื้นตัวสู่สภาพปกติในเร็ววัน และขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลไทย นายเผดิมชัยกล่าว

 

แรงงานไทย “ต้นทาง – ต้นทุน” เศรษฐกิจไทย

 

วันที่: 
13 ธันวาคม 2011