ก.แรงงาน กำจัดขยะ พลิกฟื้นบ้านเมือง “นครปฐม” หลังน้ำลด

 

             กระทรวงแรงงาน ร่วมกับทุกภาคส่วนจังหวัดนครปฐม ทำความสะอาด กำจัดขยะพลิกฟื้นสภาพบ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมให้ประชาชนกลับเข้าสู่การทำงาน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ณ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


             นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าใจปัญหาจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จึงได้กำหนดมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะฟื้นฟู โดยมุ่งหวังให้สภาพบ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว กระทรวงแรงงานจึงได้จัดกิจกรรม “รัฐบาลรวมใจ พลิกวิกฤต ฟื้นชีวิตสู่การทำงาน Clean Up ขยะเพื่อชุมชน” จังหวัดนครปฐมขึ้น เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนในเขตตำบลกระทุ่มล้มและใกล้เคียง รวมถึงนายจ้าง ลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่ได้ร่วมทำความสะอาดและกำจัดขยะบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๔ เป็นระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร 


            ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากอุทกภัยน้ำท่วม กระทรวงแรงงานได้มีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ขุดลอกคูคลองเปิดทางระบายน้ำและทำแนวกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอสามพรานและบางเลนรวม ๑๒ แห่ง โดยมีผู้ได้รับการจ้างงาน ๖๐๐ คน ได้รับค่าจ้างการทำงานวันละ ๑๕๐ บาท  ระยะเวลาไม่เกิน ๒๐ วัน โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครปฐมมีตำแหน่งงานรองรับกว่า ๓,๐๐๐ คน โครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้างโดยรัฐสมทบจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างคนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือน โครงการยกระดับฝีมือลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบการ โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๒๐ บาท เป็นเวลา ๑๐ วัน โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนประสบอุทกภัย โดยให้ผู้ประกอบการและผู้ประกันตนกู้เงินฟื้นฟูกิจการหรือซ่อมแซมบ้าน โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน การจัดสุขาลอยน้ำ การจัดทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงร่วมกับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเฉพาะหน้าก่อนถึงการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและเยียวยานอกเหนือจากการจัดกิจกรรมทำความสะอาดและกำจัดขยะ คือ กิจกรรมช่วยเหลือการสัญจรของผู้ประสบภัย โดยจัดรถรับส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง “กระทรวงแรงงานบริการประชาชน” ในพื้นที่อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอบางเลน รวม ๑๘ สาย


            นอกจากนี้ นายเผดิมชัยฯ ยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดให้กับประธานชุมชน จำนวน ๒๒ ชุมชน มอบเงินกู้ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ประกันตน ภายใต้โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนประสบอุทกภัย จำนวน ๑๑ ราย วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท และมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบริการแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและลูกจ้างในสถานการณ์อุทกภัย จำนวน ๑๗ ราย รวมถึงมอบเอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง จำนวน ๒๖ ราย
(มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๒,๕๓๖ คน)


             ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอของจังหวัด ๑๐๒ ตำบล ๙๐๕ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๒๓๐,๑๖๕ คน ๘๕,๓๘๑ ครัวเรือน ในอำเภอบางเลน นครชัยศรี สามพราน และพุทธมณฑล

 

วันที่: 
15 ธันวาคม 2011