ก.แรงงาน จัดคลินิกบริการแรงงาน พร้อมเปิดรับฟัง ให้คำปรึกษาปัญหาแรงงานแก่ผู้ประสบภัยปทุมธานี

             

             กระทรวงแรงงาน ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีและเครือข่าย เดินสายโครงการ “กระทรวงแรงงานห่วงใย ใส่ใจ ผู้ใช้แรงงาน” ตั้งคลินิกแรงงานในพื้นที่ปทุมธานีและใกล้เคียง เดินหน้าให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานอย่างครบวงจร หวังแก้ปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ไม่เสียค่าใช้จ่าย


              นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชนต้องร่วมใจกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี อาทิ การขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบกิจการเพื่อขออนุญาตให้ลูกจ้างมาทำงานสาย หยุดงาน โดยไม่ถือเป็นวันลา จัดสวัสดิการเรื่องรถรับ-ส่งและที่อยู่อาศัย ประสานนายจ้างที่ไม่ประสบอุทกภัยรับลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยไปทำงานเป็นการชั่วคราวตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ขณะนี้มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 46 แห่ง มีตำแหน่งงานรองรับ 3,775 อัตรา จัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับ 14,137 อัตรา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษา และแจกจ่ายยาให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โครงการกระทรวงแรงงานห่วงใย ใส่ใจ ผู้ใช้แรงงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณหน้าบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขานวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยกระทรวงแรงงานตั้งคลินิกให้บริการด้านแรงงานแบบครบวงจรลงในพื้นที่ อาทิ คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงาน การถูกเลิกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คลินิกให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน คลินิกให้คำปรึกษาแนะแนวทางด้านอาชีพและการหางาน คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการไปทำงานต่างประเทศ การทำงานของคนต่างด้าว คลินิกช่างออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงบริการงานประกันสังคมเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่ประชาชน ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบกิจการเข้าถึงบริการด้านแรงงานได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย


              นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่ให้การดูแลลูกจ้างโดยจ่ายค่าจ้างตามกฎหมายและสวัสดิการอื่นอย่างครบถ้วนในช่วงที่ประสบวิกฤตการณ์น้ำท่วม มอบอุปกรณ์ซ่อมแล้วคืนให้แก่ผู้ประสบภัย รับลงทะเบียนตามโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง โดยนายจ้างต้องทำข้อตกลงกับกระทรวงแรงงานว่าจะต้องไม่เลิกจ้าง และต้องจ่ายค่าจ้าง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างเดิม โดยจะสมทบเงินช่วยนายจ้างให้ลูกจ้างรายละ 2,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนแล้ว ขณะนี้มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้ว 233 แห่ง ลูกจ้าง 103,734 คน สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานีมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 7 อำเภอ 60 ตำบล 307,560 ครัวเรือน เสียชีวิต 34 ราย สถานประกอบการและลูกจ้างที่ประสบอุทกภัย 3,342 แห่ง ลูกจ้าง 220,695 คน

 

แรงงานไทย “ต้นทาง – ต้นทุน” เศรษฐกิจไทย

 

 

วันที่: 
16 ธันวาคม 2011