คกก.ค่าจ้างพิจารณาตั้งอนุมาตรฐานฝีมือ 6 สาขาอาชีพ

 

              คณะกรรมการค่าจ้างเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดอีก 4 จังหวัดที่เหลือ  พร้อมแต่งตั้งอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานตามกลุ่มสาขาอาชีพ 6 คณะ และไม่มีการทบทวนเรื่องค่าจ้าง 300 บาท  


              นายอาทิตย์  อิสโม  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างในวันนี้(21 ธ.ค.54)ว่า   เนื่องจากปลัดกระทรวงแรงงานติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ตนทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างแทน  ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดใน 4 จังหวัด  ได้แก่ กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  อุทัยธานีและจังหวัดนครราชสีมา และพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ตามกลุ่มสาขาอาชีพ 6 คณะ  คือ กลุ่มสาขาอาชีพ ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหการ ช่างเครื่องกล  ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ และกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ  โดยคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานนั้น  จะมีรองปลัดกระทรวงแรงงานหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงหรืออธิบดี /รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานอนุกรรมการ  และมีคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ เช่น  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน  นายกสมาคมสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องทุกสาขาอาชีพ  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  ลูกจ้าง ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น 


              นายอาทิตย์ฯ  กล่าวอีกว่า  สำหรับประเด็นเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทนั้น  ที่ประชุมไม่มีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพิจารณา  ขณะนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  และจะคงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2555  ส่วนประเด็นที่มีความเห็นต่างนั้น  เห็นว่าน่าจะได้มีการจัดเพื่อหารือทำความเข้าใจในโอกาสต่อไป

 


“แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย 

 

 

วันที่: 
21 ธันวาคม 2011