ก.แรงงาน เสริมความรู้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเอสเอ็มอี

           

           กระทรวงแรงงาน จัดเสริมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ “แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอี (SMEs) การวิเคราะห์และประเมินสินเชื่อให้แก่เอสเอ็มอี พร้อมตัวอย่างการฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอีของประเทศญี่ปุ่น” เพื่อนำไปแนะนำผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจนและถูกต้องต่อไป


            นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการปรับค่าแรงขึ้นเป็น ๓๐๐ บาท จะมีผลในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และภูเก็ต และจังหวัดที่เหลือจะปรับค่าแรงเป็น ๓๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๖ ซึ่งถือเป็นการปรับค่าแรงแบบก้าวกระโดด และอาจมีผลกระทบกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ไม่มากก็น้อย แต่รัฐบาลก็มีนโยบายช่วยเหลือโดยการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จากเดิมร้อยละ ๓๐ เป็นร้อยละ ๒๓ ในปี ๒๕๕๕ และในปี ๒๕๕๖ เหลือร้อยละ ๒๐ นอกจากนี้ทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยการให้สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานไม่ว่าจะเป็นกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมล้วนมีการให้สิ้นเชื่อกับผู้ประกอบการและประชาชนเช่นกัน และจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นจึงได้เชิญนายยะซุชิ นะกะทะนิ (Mr.Yasushi Nakatani) ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นและคณะมาบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอี การวิเคราะห์และประเมินสินเชื่อให้แก่เอสเอ็มอี พร้อมตัวอย่างการฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอีของประเทศญี่ปุ่น ให้ความรู้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอี การวิเคราะห์และประเมินสินเชื่อให้แก่เอสเอ็มอี และพร้อมนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด แนะนำแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้อย่างถูกต้องและมีแนวทางที่ชัดเจนต่อไป


            ทั้งนี้ในการบรรยายพิเศษมีเนื้อหา อาทิ เกร็ดความรู้การวินิจฉัย การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและนโยบายเอสเอ็มอี ของญี่ปุ่นหลังสงครามโลก โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (ระบบนักวินิจฉัยเอสเอ็มอี) การสนับสนุนผู้ก่อตั้งกิจการ ทัศนคติที่นักวินิจฉัยต้องมี การวิเคราะห์กิจการในฐานะที่เป็นเครื่องมือของการวินิจฉัย การเช็คกับค่ามาตรฐานการจัดทำแผนฟื้นฟูบริษัท

 

 

                                                                  Download Images

 

                                                                                             

วันที่: 
22 ธันวาคม 2011