กระทรวงแรงงานจะจัดประชุม “การสำรวจความต้องการแรงงานในสถานประกอบการ” ประจำปี 2555 ในวันที่ 26 ธ.ค. นี้

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554

             

               09.00-14.00 น. กระทรวงแรงงานจัดประชุม “การสำรวจความต้องการแรงงานในสถานประกอบการ” ประจำปี 2555 เพื่อมุ่งสร้างทางสะดวกให้สถานประกอบกิจการ และขยายโอกาสการมีงานทำแก่คนหางาน รวมถึงการขาดแคลนแรงงาน โดยมีนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและร่วมการประชุมในเวลา 11.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาคมอาชีพ/วิชาชีพต่างๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมค้าปลีก/ค้าส่ง และภาคสื่อสารมวลชน รวมประมาณกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน  

 

              กระทรวงแรงงาน จึงขอแจ้งกำหนดการมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทีมและเชิญสื่อมวลชนในสังกัดติดตามทำข่าว   

 

 

แรงงานไทย ต้นทาง-ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

วันที่: 
23 ธันวาคม 2011