ก.แรงงาน เตรียมผลิตแรงงานตอบสนองความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน

 

 

 

 

 

                                                                                      Download Images

 

                กระทรวงแรงงาน จัดระดมความเห็นและความร่วมมือจากสมาคมอาชีพและวิชาชีพทั่วประเทศเตรียมสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2555 หวังสร้างทางสะดวกให้สถานประกอบกิจการ และขยายโอกาสการมีงานทำแก่คนงาน รวมถึงการขาดแคลนแรงงาน

                นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน  ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โครงสร้าง การผลิต เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำให้ความต้องการแรงงานถูกกระทบจากความผันผวนของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีความจำเป็นต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ได้ โดยเฉพาะการผลิตแรงงาน ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน รวมถึงยังไม่มีหน่วยงานหลักที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมีนโยบายและวางเป้าหมายที่จะให้กระทรวงแรงงานได้มีการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นเครื่องชี้แนวโน้มภาวะและทิศทางความต้องการแรงงาน ซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงานต่อไป
               กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดให้มีการประชุม “การสำรวจความต้องการแรงงานในสถานประกอบการ” ประจำปี 2555 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาคมอาชีพ/วิชาชีพต่างๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจีสติกส์ไทย สมาคมการประมง   นอกน่านน้ำไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และสมาคมค้าปลีก-ค้าส่ง ตลอดจนภาคสื่อสารมวลชน รวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน 

 

แรงงานไทย “ต้นทาง – ต้นทุน” เศรษฐกิจไทย

 

วันที่: 
26 ธันวาคม 2011