ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์) ตรวจเยี่ยมให้กำลังผู้ป่วยประกันตน ณ โรงพยาบาลมหาชัย 3 และโรงพยาบาลสมุทรสาคร

 

 

 

 

                                                                                                                  Download  Images

 

             นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังผู้ป่วยประกันตนเพื่อสอบถามการให้บริการของสถานพยาบาลประกันสังคม ณ โรงพยาบาลมหาชัย 3 และโรงพยาบาลสมุทรสาคร

 

 

วันที่: 
12 มกราคม 2012