รายงานพิเศษ อาสาสมัครแรงงานกับการทำหน้าที่ “จิตอาสา” ส่งตรงงานกระทรวงแรงงานถึงมือประชาชนในพื้นที่

 

         “อาสาสมัครแรงงาน เป็นผู้เข้ามามีส่วนในการเชื่อมโยงหรือเป็น ‘ข้อต่อ’ ระหว่างประชาชนกับกระทรวงแรงงานเพื่อนำบริการของกระทรวงแรงงาน ‘ส่งตรง’ ถึงประชาชนในพื้นที่”


         กระทรวงแรงงาน มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลกำลังแรงงานกว่า 37 ล้านคนให้เข้าถึงบริการในด้านการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือ มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มีขอบข่ายกว้างขวาง จำเป็นต้องมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาทำงานจำนวนมาก การบริการจึงจะเข้าถึงประชาชนที่มีจำนวนมากได้


         เนื่องจากโครงสร้างบุคลากร/เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่มีอยู่ สามารถดูแลประชาชนในพื้นที่ระดับจังหวัดเท่านั้น จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัคร หรือ อสร. ขึ้นจากผู้ที่มีความคุ้นเคยกับประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อพูดคุยไต่ถามรับทราบปัญหา ความต้องการและนำไปแก้ไข โดยอาสาสมัครแรงงานจะมีหน้าที่สำคัญๆ ในการประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่  ส่งเสริมคนในหมู่บ้าน ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย


          นอกจากนี้อาสาสมัครแรงงานยังมีหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแผนของรัฐ  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัด  ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถหางานทำและมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานต่างประเทศและการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย  ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา  และแม้กระทั่งส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายแรงงาน และบริการด้านประกันสังคม


          อาสาสมัครแรงงาน จึงเป็นผู้เข้ามามีส่วนในการเชื่อมโยงหรือเป็น “ข้อต่อ” ระหว่างประชาชนกับกระทรวงแรงงานเพื่อนำบริการของกระทรวงแรงงาน “ส่งตรง” ถึงประชาชนในพื้นที่ โดยออกสำรวจความต้องการนั้นๆ ซึ่งก็คือเป็นผู้ “ชี้เป้า” ก็คือทราบว่าปัญหาความทุกข์ยาก ความต้องการของประชาชนนั้นอยู่ที่ไหน และเป็นอย่างไร แล้วจึง ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดที่อาสาสมัครแรงงานดูแลทำการ “คัดกรอง” ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดบริการที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ อาทิ ด้านการจัดหางาน การป้องกันการหลอกลวงแรงงาน ของกรมการจัดหางาน ความต้องการพัฒนาฝีมือ ฝึกอาชีพ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การได้รับการคุ้มครองสิทธิในการทำงาน สิทฺธิประโยชน์ด้านประกันสังคม เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศได้รับบริการจากกระทรวงแรงงานอย่างครบถ้วน


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

 

วันที่: 
18 มกราคม 2012