ก.แรงงาน ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรี ภายใต้ข้อตกลงร่วมอาบูดาบี ครั้งที่ 2

 

               เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรี ภายใต้ข้อตกลงร่วมอาบูดาบี  ครั้งที่ 2 (Abu Dhabi Dialogue Second High-Level Officials and Ministerial Consultations)  ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
               การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ มีกระทรวงแรงงาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ มีประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมและร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ อัฟกานิสถาน  บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม  บาร์เรน คูเวต โอมาน การ์ตา  ซาอุดิอาราเบีย เยเมน มาเลเซีย สิงคโปร์  รวมทั้งมีองค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์  เช่น  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO ) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)   
               ในการประชุมดังกล่าวผู้แทนแต่ละประเทศได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้ร่างกรอบแผนงานความร่วมมือระดับภูมิภาค (Draft Framework of Regional Collaboration, 2012) และร่างรายงานวิชาการความร่วมมือระดับภูมิภาคของประเทศต้นทางและประเทศปลายทางในการบริหารจัดการแรงงานตามสัญญาจ้าง (Regional Framework of Collaboration Among Asian Countries of the Origin and Destination on the Administration of the Contract Employment Cycle)
               ร่างรายงานวิชาการฯ จัดทำขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางานและการใช้งานแรงงานตามสัญญาจ้างซึ่งมาจากประเทศผู้ส่ง (Countries Of Origin: COOs) ไปยังประเทศผู้รับ (Countries Of Destination: CODs) ในภูมิภาคเอเชีย  รวมถึงเสนอแนะบทบาทและแนวทางการแก้ไขปัญหาและโอกาสต่างๆ สำหรับรัฐบาลทั้งระดับประเทศ  ระดับระหว่างประเทศ  และระดับภูมิภาค  ซึ่งได้นำเสนอเป็น “พารามิเตอร์ 4 x 3”  ประกอบด้วย  4 กระบวนการหลักของวัฏจักรการไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานตามสัญญาจ้าง  คือ  1) กระบวนการก่อนการจ้างงานและการคัดสรร/เตรียมพร้อมเข้าทำงานในประเทศผู้ส่ง  2) กระบวนการการเข้าทำงานและการอาศัยอยู่ในประเทศผู้รับ 3) กระบวนการเตรียมการในประเทศผู้รับเพื่อการเดินทางกลับและกลับคืนสู่ภูมิลำเนาของประเทศผู้รับ  4) กระบวนการกลับมาและกลับคืนสู่ภูมิลำเนาในประเทศผู้ส่ง  และใช้ 3 แนวทางในการศึกษา/วิเคราะห์  ได้แก่  1) การระบุปัญหา 2) ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา และ 3) บทบาทของรัฐบาลทั้งประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับในการเยียวยาแก้ไขปัญหา โดยภายหลังจากที่ได้ข้อสรุปจากที่ประชุมในวันนี้  จะนำเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้งและหาข้อสรุปเพื่อการลงนามร่วมกันในที่ประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรี ภายใต้ข้อตกลงร่วมอาบูดาบี ครั้งที่ 2 (Abu Dhabi Dialogue Second High-Level Officials and Ministerial Consultations) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 –19 เมษายน 2555 ณ กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

 

วันที่: 
27 มกราคม 2012