สถานการณ์การเลิกจ้าง ว่างงาน ขาดแคลนแรงงาน เดือน ม.ค. 55

 

 

             กระทรวงแรงงาน รายงานสถานการณ์ด้านการเลิกจ้าง การว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน ประจำเดือนมกราคม 2555 พบมีผู้ลาออกจากงานมากกว่าผู้ถูกเลิกจ้างเนื่องจากต้องการเปลี่ยนงานใหม่และได้รับค่าจ้าง/รายได้ที่ลดจากนายจ้างลดชั่วโมงการทำงาน รวมถึงปัญหาสุขภาพและครอบครัวโดยมีผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 50,327 คน (เดือนธันวาคม 2554) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนพบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้น 18,084 คน หรือร้อยละ 56.09 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้น 2,439 หรือร้อยละ 5.09 และจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (เดือนพฤศจิกายน 2554) ในส่วนของการว่างงาน มีกำลังแรงงานประมาณ 39.45 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 38.98 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.22 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 1.50 แสนคน  โดยเป็นผู้ที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 0.89 แสนคน และเคยทำงานมาก่อน 2.33 แสนคน โดยเป็นผู้เคยทำงานในภาคการผลิตมากที่สุด 8.9 หมื่นคน รองลงมาภาคการบริการและการค้า 8.6 หมื่นคน และภาคเกษตรกรรมน้อยที่สุด 5.8 หมื่นคน


             นอกจากนี้จากการประมวลผลข้อมูล กองวิจัยตลาดแรงงาน ภาพรวมทั้งประเทศพบว่ามีตำแหน่งงานที่ขาดแคลนหรือตำแหน่งงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุครบตามจำนวนที่นายจ้างต้องการ 69,777 อัตรา (ณ วันที่ 18 มกราคม 2555) ภาคกลาง 31,291 อัตรา ภาคตะวันออก 17,960 อัตรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,675 อัตรา ภาคเหนือ 6,142 อัตรา ภาคตะวันตก 3,539 อัตรา และภาคใต้ 3,170 อัตรา ซึ่งตำแหน่งงานที่ยังขาดแคลนแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการผลิต 21,168 อัตรา พนักงานขาย ผู้นำเสนอสินค้า 4,633 อัตรา และช่างเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3,149 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ 3,071 อัตรา เสมียน พนักงานธุรการ 2,366 อัตรา ช่างไฟฟ้า 2,090 อัตรา ช่างเทคนิค 1,646 อัตรา เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1,560 อัตรา ช่างเชื่อม 1,528 อัตรา และพนักงานบัญชี 1,290 อัตรา (ทั้งนี้การขาดแคลนแรงงานหมายถึง ตำแหน่งงานที่ไม่ได้รับการบรรจุภายใน 3 เดือน)

 

แรงงานไทย ต้นทาง-ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ /
กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

 

วันที่: 
30 มกราคม 2012