รมว.แรงงาน แนะหน่วยงาน “คิดนอกกรอบ” ทำงานเชิงรุกให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง

 

              นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมกระทรวงแรงงาน มีนายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมประชุม วางนโยบายให้หน่วยงาน “คิดนอกกรอบ” และวางแนวทางที่แตกต่างตอบสนองต่อข้อเท็จจริง และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้ตนได้มอบหมายให้แต่ละกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานตั้งธงหรือในการทำงานในลักษณะเชิงรุกให้ชัดเจน เช่นสำนักงานประกันสังคมนั้นได้ให้ไปศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดศูนย์เนิร์สเซอร์รี ดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัย โภชนาการ วัฒนธรรม สปาและนวดแผนไทยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยรวมถึงความปลอดภัย ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย แม้กระทั่งการดูแลด้านบันเทิง หรืออาจออกมาในรูปแบบลักษณะเมืองของผู้สูงอายุ โอลด์ทาวน์ทั้งของผู้สูงอายุชาวต่างชาติ เช่นคนญี่ปุ่น หรือคนไทยเองก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันการดูแลผู้สูงอายุนั้นลูกหลานหรือญาติอาจให้ความดูแลได้ไม่เต็มที่เพราะภารกิจในชีวิตประจำวันไม่เอื้ออำนวย การคิดโครงการเชิงรุกในลักษณะทำนองนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นในลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น แม้อาจมีผู้วิจารณ์บ้างก็คงต้องรับฟังกัน
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ยังเน้นให้กรมการจัดหางานดูแลการจัดหางานให้คนหางานทั้งงานในและต่างประเทศโดยลดค่าใช้จ่าย ทำงานแล้วไม่ใช่กลับกลายเป็นมีหนี้สิน ส่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้พิจารณาต่อยอดผู้ต้องโทษที่จะได้รับอภัยโทษออกมา ต้องเร่งยกระดับฝีมือให้มีทักษะเพื่อที่ออกมาแล้วจะได้มีความสามารถเพื่อประกอบอาชีพทั้งภายในและนอกประเทศ เช่นอาชีพพ่อครัว แม่ครัว แม่บ้าน เป็นต้น ถือเป็นการให้โอกาสและการยอมรับจากสังคม  ขณะที่ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีโครงการโรงงานสีขาว รณรงค์ให้สถานประกอบกิจการต่างๆ ปราศจากเรื่องของยาเสพติด ก็อาจจะสร้างบทบาทให้แตกต่างออกไปจากภารกิจปกติ เช่นอาจออกตรวจโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า และให้ดูในเรื่องอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การฝึกอบรมให้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกรณีเกิดภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุ เช่นเพลิงไหม้ ต้องมีการช่วยกันซึ่งน่าจะหมายถึงเพียงแค่ไม่ใช่ซ้อมแต่การหนีภัยเท่านั้น เป็นต้น
 

แรงงานไทย  “ต้นทาง-ต้นทุน”  เศรษฐกิจไทย 

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
นฤป  สุรเดชา  - ข่าว

 

 

วันที่: 
31 มกราคม 2012