ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ลงนามเอ็มโอยู เครือข่ายอุตฯ ต่อยอด พัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพลูกจ้าง พร้อมรับโรงงานเปิดหลังน้ำท่วม

 

 

 

 

                                                                                                                 Download  Images

 

               นางสาวส่งศรี  บุญบา  รองปลัดกระทรวงแรงงาน  นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เน้นเป้าหมายให้แรงงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องหยุดกิจการเพราะเหตุน้ำท่วมได้ใช้เวลาว่างยกระดับฝีมือเตรียมพร้อมกลับสู่กระบวนการผลิต พร้อมเตรียมรับการเปิดเสรีแรงงานอาเซียน


               โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพื่อฟื้นฟูจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554  ด้วยการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะ และจัดหาแหล่งงานชั่วคราวรองรับแรงงานของสถานประกอบกิจการ โรงงานที่ได้รับผลกระทบ  โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง ได้สนับสนุนจัดหากลุ่มเป้าหมาย วิทยากร จัดฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม ติดตามผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยากร ตลอดจนเทคโนโลยี โดยกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นให้ความรู้พื้นฐานและทักษะด้านการเพิ่มผลิตภาพ หลักสูตรพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ และหลักสูตรเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร ยานยนต์ ไฟฟ้า และพลาสติก มีระยะเวลาการฝึกอบรม 10 วัน พร้อมเบี้ยเลี้ยงให้ผู้รับการฝึกอบรมวันละ 120 บาทต่อราย มีระยะเวลาการฝึกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2555 เป้าหมายผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 15,000 คน กระจายไปยังภูมิภาค จำนวน 750 รุ่น ขณะนี้ดำเนินการฝึกไปแล้ว 690 รุ่น โดยสถานที่ฝึกจะใช้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหากไม่สะดวก จะเลือกใช้สถานที่ฝึกในสถานประกอบกิจการในลักษณะทำงานและฝึกอบรมไปพร้อมๆ กันก็ได้


               นางสาวส่งศรี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการให้โอกาสแก่ผู้ใช้แรงงานในระหว่างการซ่อมแซม ฟื้นฟู สถานประกอบกิจการ โรงงาน ที่ประสบอุทกภัย  ซึ่งในระหว่างนี้ผู้ใช้แรงงานสามารถใช้เวลาว่างมาต่อยอดด้านทักษะฝีมือ ความรู้ ประสิทธิภาพ ให้พร้อมเมื่อสถานประกอบกิจการเปิดทำการแล้วจะได้เข้าทำงานได้เลย ตามนโยบาย 9 ฟื้นฟู 9 เศรษฐกิจ ของรัฐบาล  ซึ่งข้อมูลเท่าที่กระทรวงแรงงานเฝ้าระวังติดตามพบว่า มีสถานประกอบกิจการประมาณ 28,000 แห่งที่ประสบอุทกภัย ลูกจ้างประมาณ 900,000 คน ขณะนี้ส่วนใหญ่ได้กลับเข้าทำงานแล้ว จึงยังมีเหลืออยู่ประมาณ 150,000 คน เพราะสถานประกอบกิจการบางแห่งยังไม่ได้รับการฟื้นฟู หรือบางแห่งหยุดกิจการไปเลย บางแห่งแม้ยังไม่หยุดกิจการแต่มีการเลิกจ้างแล้ว 104 แห่ง ลูกจ้างราว 30,000 คน เมื่อมีโครงการฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จะทำให้ได้รับการต่อยอด ลูกจ้างพัฒนาทักษะ ประสิทธิภาพ ต่อไป
 

แรงงานไทย  “ต้นทาง-ต้นทุน”  เศรษฐกิจไทย 

 


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
นฤป  สุรเดชา  - ข่าว/สมภพ ศีลบุตร - ภาพ

 

 

วันที่: 
01 กุมภาพันธ์ 2012