ก.แรงงาน เดินหน้าตั้งศูนย์ฯพิสูจน์สัญชาติพม่าเพิ่มอีก 5 แห่ง พร้อมร่วมมือจนท.กัมพูชาในการพิสูจน์สัญชาติในกทม.และภูมิภาค

 

             คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเห็นชอบเดินหน้าจัดตั้งศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า  เพิ่มอีกจำนวน 5 แห่ง  คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร  สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ และพร้อมเดินหน้าจัดตั้งหน่วยงานพิสูจน์สัญชาติกัมพูชาโดยทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของทางการกัมพูชาในการพิสูจน์สัญชาติ


             นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมชั้น 10 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานในวันนี้(2 ก.พ.55)ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย  เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า เพื่อทำการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานอยู่ในประเทศไทย  และรอการพิสูจน์สัญชาติซึ่งมีอยู่ จำนวน 509,687 คน โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าเพิ่มอีกจำนวน 5 แห่ง คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่  พร้อมเห็นชอบให้มีการขยายเวลาดำเนินการของศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าที่มีอยู่เดิมจำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดเชียงราย ตาก และระนอง ออกไปอีก 4 เดือน คือตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2555   


            นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ได้เห็นชอบให้จัดสรรเงินกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งหน่วยงานพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา  ที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานอยู่ในประเทศไทย และรอการพิสูจน์สัญชาติ  จำนวน 214,874 คน ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งหน่วยงานพิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจำนวน 1 แห่งขึ้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติของทางการกัมพูชาที่มาร่วมกับของไทยในการพิสูจน์สัญชาติแรงงานชาวกัมพูชา รวมทั้งจะมีการเคลื่อนที่ไปให้บริการในส่วนภูมิภาคด้วย  นายสมเกียรติฯ กล่าว

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อาชวิน  ปุจฉากาญจน์ – ข่าว

 

วันที่: 
02 กุมภาพันธ์ 2012