ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของผอ.เขตพื้นที่กรุงเทพในสังกัด กรง.

 

 

 

                                                                                                            Download Images

 

 

            นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของผู้อำนวยการเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขถึงปัญหาของการให้บริการงานกับประชาชนที่มาขอรับการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศ.นิคม ชั้น 5

 

*************************

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/

สุวพัชร์ ธนปัญญาทิพย์ – ข่าว/

สมภพ ศีลบุตร - ภาพ

 

 

วันที่: 
04 พฤษภาคม 2012