ผลักดันอาเซียนเห็นคุณค่า ‘มาตรฐานฝีมือแรงงาน’ สู่เวที ‘เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน’ที่กัมพูชา

 

               กระทรวงแรงงานเสนอต่อที่ประชุมด้านแรงงานของอาเซียน ผลักดันให้มีการทำ ‘เกณฑ์กลาง’ด้านมาตรฐานฝีมือในกลุ่มอาเซียน โดยไทยพร้อมที่จะนำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมาเป็นแนวทาง ดึงอาเซียนให้ความสนใจกับเรื่องนี้ก่อนการเปิดประตูประชาคม ปี 2558


               รายงานล่าสุดจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียนครั้งที่ 8 (8th SLOM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน+3 ครั้งที่ 10 (10th SLOM+3) ที่มีนายพานิช จิตรแจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเข้าประชุม ระหว่างวันที่  5-9 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา แจ้งมาว่ากระทรวงแรงงานได้นำเสนอประเด็นสำคัญ คือ การผลักดันให้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานกลางอาเซียน  โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ไทยมีความคืบหน้าไปมากโดยได้มีการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปแล้ว จำนวน 214 สาขา นอกจากนั้น ยังรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 22 สาขา  การประกาศใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท  การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาอาเซียน  เพื่อเตรียมกำลังแรงงานไทยให้มีความพร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 2015  รวมถึงได้ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่าง  ASEAN Roadmap on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour by 2016


               นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
Forum on Increased Mobility of Skilled Labour ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2555 ที่ประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการสำคัญในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและเป็นการเตรียมการสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนในปี 2558

 


**********************

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ /
 สุขุมาล/ข่าว

 

แรงงานไทย..ต้นทาง - ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

 

วันที่: 
08 พฤษภาคม 2012