ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รำลึก 19 ปี โศกนาฏกรรมเคเดอร์ อุบัติเหตุจากการทำงานลูกจ้างลดลงเหลือ 18 คน ต่อ 1 พันคน

 

                                                                                           

                                                                                          Download Images

 

                นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในงาน  “10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) พร้อมรำลึกถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ ครบ 19 ปี ที่เกิดเหตุความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 และเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญต่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

                นายอนุสรณ์ กล่าวว่า แม้เหตุการณ์โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์จะเกิดมาเป็นระยะเวลา 19 ปี แล้วและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รณรงค์ให้ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเป็นวาระแห่งชาติก็ตาม แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทำงานปรากฏอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เหตุกระเช้านั่งร้านหักที่ตึกใบหยกเป็นเหตุให้พนักงานพลัดตก จึงขอให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการทำงานในทุกมิติ ทั้งภาคนายจ้าง ลูกจ้าง การป้องกันและแก้ไขในกรณีที่ป้องกันแก้ไขได้ หรือในกรณีภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว พายุ อุทกภัย ก็ต้องช่วยกันคิดวางแผนป้องกัน แผนฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกมิติแก่ทุกภาคส่วนในสังคม โดยขอให้ทุกฝ่าย รวมทั้งเครือข่ายต่างๆ รณรงค์ให้ความรู้พร้อมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แพร่หลายต่อไป

 

               จากรายงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ข้อมูลถึงวันที่ 1 มีนาคม 2555 ระบุถึงสถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างยังคงมีอัตรา 17.92 รายต่อลูกจ้าง 1,000 คน และสถิติจำนวนของสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งยังคงมีอัตราร้อยละ 1.72 ที่แม้จะมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องก็ต้องใส่ใจและร่วมมือกันทำให้ลดลงให้ตัวเลขเป็นศูนย์ซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยต้องส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเข้มข้น โดยบทบาทภารกิจของกระทรวงแรงงานได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ อาทิ การแสดงนิทรรศการความปลอดภัย การสาธิตการกู้ภัยด้วยหุ่นยนต์กู้ภัย  การสาธิต 10 บัญญัติปฏิบัติตนให้พ้นจากอัคคีภัยในอาคาร การบรรยายเรื่อง “จัดทำระบบบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” การจำหน่ายสินค้าความปลอดภัยและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวความคิดในการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานระหว่างภาคี ทั้ง นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ชมรม สมาคม เครือข่ายความปลอดภัยอีกด้วย

 

---------------------------------------------------


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 นฤป  สุรเดชา  -  ข่าว /สมภพ ศีลบุตร – ภาพ

 

แรงงานไทย  “ต้นทาง-ต้นทุน”  เศรษฐกิจไทย

 

 

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2012