ถามความเห็นทุกภาคส่วนก่อนใช้แผน “งานที่มีคุณค่า”

 

 

 

 

              

                                                                                                                  Download Images

 

             นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดสัมมนาไตรภาคีระดับชาติเพื่อพิจารณาแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าเน้นย้ำสนับสนุนสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ในการทำงาน  ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมดิเอมเมอรัล  ถนนรัชดาภิเษก   
              นายนคร กล่าว่า วาระงานที่มีคุณค่า หรือ (Decent Work) เป็นแนวคิดที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้พยายามผลักดันให้ประเทศสมาชิกนำมาปฏิบัติ เพื่อสร้างหลักประกันในการทำงานให้แก่แรงงานทั้งชายและหญิงทั่วโลก ให้ได้รับการคุ้มครองในสิทธิแรงงานในเรื่องหลักๆ 4 ประการ คือ  มาตรฐานแรงงาน หลักการและสิทธิ,การมีงานทำและรายได้,การคุ้มครองทางสังคมและความมั่นคงทางสังคมและการเจรจาทางสังคม
              ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าในเรื่องเหล่านี้มาโดยลำดับเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานและประชาชน เช่น การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อขยายการคุ้มครองไปยังแรงงานทุกประเภท ทั้งแรงงานนอกระบบ และแรงงานต่างด้าว มีการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายด้านการประกันสังคมให้ขยายการคุ้มครองให้ทั่วถึง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบกลุ่มต่างๆ  
              การจัดสัมมนาในวันนี้ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า เพื่อให้แผนงานได้รับการยอมรับจากภาคีและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอันจะสามารถทำให้แผนบรรลุสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานในการทำงานให้ได้ระดับสากล

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สุวพัชร์ ธนปัญญาทิพย์-ภาพ/ข่าว

 

 

วันที่: 
14 พฤษภาคม 2012