เดินหน้า ศป.รต. ป้องกัน สกัด ต่างด้าวเถื่อน

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                 Download Images

 

            กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะทำงานตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานและจัดหางานจังหวัดในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศป.รต. โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
            นางนฤมล ธารดำรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน หรือ ศป.รต. ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการป้องกัน สกัดกั้น การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวรายใหม่ และการดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน รวมถึงขยายผลไปยังกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการขนย้ายแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการจัดระบบเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) รวมทั้งความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ
            การจัดตั้ง ศป.ตร. ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาล ซึ่งศูนย์ฯ ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์อำนวยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน รวมถึงดำเนินการขยายผลไปสู่กลุ่มนายทุนและผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการขนย้ายแรงงานต่างด้างลักลอบทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การจัดตั้งศูนย์ฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สามารถควบคุมดูแลการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ จึงขอให้คณะทำงานฯ ได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยเน้นภารกิจด้านปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานและขยายผลไปยังกลุ่มนายทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการขนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
            ประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การคุ้มครองและป้องกันมิให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าเป็นประเทศที่มีการค้ามนุษย์ ซึ่งเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบ แสวงหาผลประโยชน์กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญทั้งในด้านของการให้ความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงานทุกชาติเช่นเดียวกัน
            ทั้งนี้นับตั้งแต่ ศป.รต. เปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ศป.รต. ได้ออกปฏิบัติปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน ในวันที่ ๓ พฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุด ศป.รต. สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานได้กว่า ๗๐๐ ราย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 

กลุ่มงานเผยแพร่ปาระชาสัมพันธ์ /
กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว , สมภพ ศีลบุตร ภาพ

 

วันที่: 
15 พฤษภาคม 2012