ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงานสร้างความเท่าเทียมให้ผู้พิการเข้าถึงบริการ          กระทรวงแรงงานเปิดช่องทางให้ผู้พิการได้เข้าถึงบริการกระทรวงแรงงานในทุกช่องทางและมุ่งคุ้มครองดูแลให้ผู้พิการได้รับความเท่าเทียมในสังคม

          นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพให้กับผู้พิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงการมีงานทำและได้รับการส่งเสริมในอาชีพและการดูแลจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมนั้น  กระทรวงแรงงานจึงได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทำ ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการขึ้น  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับใช้แล้ว
 
         โดยสาระสำคัญของประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐานฯนั้น  นับว่าเป็นการเปิดช่องทางการเข้าถึงกระทรวงแรงงานของผู้พิการและเป็นการอำนวยความสะดวกและให้การดูแลผู้พิการเพื่อให้ได้เข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญ อาทิ  การให้บริการจัดหางานและบรรจุงานที่เหมาะสมตามสมควรแก่ผู้พิการ จัดอบรมทักษะอาชีพหรือจัดสาธิตการประกอบอาชีพอิสระที่เหมาะสมตามสมควรตามความสามารถของคนพิการ การให้บริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่คนพิการ เหล่านี้เป็นต้น  โดยคนพิการที่จะขอรับบริการดังกล่าว  สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความต้องการและติดต่อขอรับบริการจากกรมการจัดหางาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่  หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 

 

         นายอนุสรณ์  กล่าวอีกว่า หากผู้พิการต้องการเข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ  สามารถขอรับบริการได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพ  หรือที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  และหากมีปัญหาในการทำงานไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือต้องการขอคำปรึกษาปัญหาการคุ้มครองแรงงานคนพิการ   ก็สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่  หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด


**********************


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อาชวิน  ปุจฉากาญจน์ – ข่าว

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2012