ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 24 - 29 กันยายน 2557)
bullet ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกาศประกวดราคารายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
bullet ประกาศร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
bullet ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2557 - 1 กันยายน 2557)
bullet ประกาศราคากลางโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2557 - 1 กันยายน 2557)
bullet ประกวดราคารายการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2557
bullet ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและทาสีอาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
bullet ตารางราคากลางการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง (ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557)
bullet ประกาศร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้งระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557
bullet ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและทาสีอาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์‏ ระหว่างวันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2557
bullet ประกาศประกวดราคาโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมพร้อมประชาชนวัยแรงงานและผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2557
bullet ตารางราคากลางรายการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกวดราคารายการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557
bullet ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2557)
bullet ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2557)
bullet ประกวดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง และราคากลาง ระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2557
bullet ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)และเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556
bullet ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์