ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2556)
bullet ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556)
bullet ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
bullet ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2556)
bullet ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
bullet ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2556
bullet ประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 (ระหว่างวันที่ 7 - 12 มีนาคม 2556)
bullet ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2556
bullet ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2556
bullet ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กันยายน 2556) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกวดราคารายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมพัาพันธ์ - 30 กันยายน 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 10 - 15 มกราคม 2556)
bullet ประกวดราคาจัดซื้อครุภุณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 - 7 มกราคม 2556)
bullet ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2555)
bullet ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2555)
bullet ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 - 4 ธันวาคม 2555
bullet ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
bullet ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2555)
bullet ประกวดราคาจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีทางสื่อโทรทัศน์
bullet ประกวดราคาจัดเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 3 คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 3 คัน รถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 9 คัน (ระหว่างวันที่ 30 เม.ย - 3 พ.ค. 2555)
bullet ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2555