ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2555
bullet เผยแพร่ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2555
bullet ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2555
bullet ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2555
bullet เผยแพร่ประกวดราคารายการจ้างเหมาบริกรรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 มกราคม 2555
bullet ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2555
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2554)
bullet ประกาศผลการประกวดราคาเช่าโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (1 มีนาคม 2554 - 30 กันยายน 2554)
bullet ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 ก.ย.54) ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 53-6 ม.ค.54)
bullet สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement)
bullet ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.53-6 ม.ค.54)
bullet ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554)