ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงาน ภารกิจกระทรวงแรงงาน
bullet ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจ และผลงานของกระทรวงแรงงาน โครงการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560
bullet ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ
bullet ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือผลงาน 3 ปี กระทรวงแรงงาน (มิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2560)
bullet ประกาศราคากลางและร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV
bullet ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตสมุดปกขาวการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของกระทรวงแรงงาน จำนวน 1000 เล่ม
bullet ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส 4 ปี 2559 และวารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานประจำปี 2559
bullet ประกาศราคากลางจัดจ้างผลิตหนังสือจดหมายเหตุกระทรวงแรงงาน
bullet ซื้อน้ำดื่ม ห้องรองปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
bullet ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bullet ประกาศราคากลาง จ้างศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการแรงงานไทย สู่แรงงาน Brain Power
bullet ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ
bullet ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาเช่ารถยนต์
bullet ประกาศราคากลางจ้างทำข้อมูลประมาณการแนวโน้มความต้องการแรงงานและประมาณการแนวโน้มผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
bullet ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานรอบ 2 ปี 6 เดือน