ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศสอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี
bullet ประกาศราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี
bullet ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบ Log ทดแทน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2
bullet ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน(ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและจ้างเหมาในกาจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษ
bullet แจ้งกำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารแรงงานประจำปีงบประมาณ 2560
bullet ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการข่าวตัดออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
bullet ประกาศราคากลาง ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 เดือน
bullet ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และราคากลางโครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bullet ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนอาคารจอดรถยนต์พร้อมท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง
bullet ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
bullet ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศสอบราคา และประกาศราคากลางการ จ้างผลิตและเผยแพร่วารสารแรงงานประจำปีงบประมาณ 2560
bullet ประกาศสอบราคา และราคากลาง การจ้างเหมาบริการระบบเฝ้าระวังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์
bullet ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลาง ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ รถบรรทุกและรถโดยสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมพัดลมระบายอากาศห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1