ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศราคากลางและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
bullet ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและจ้างเหมาในการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์
bullet ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และราคากลาง การจ้างพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราราคา (Electronic Bidding : e-bidding)
bullet ประกาศราคากลาง ร่างคุณลักษณะเฉพาะ จ้างดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างเส้นทางจราจรด้านหน้าอาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement (e-GP)
bullet ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศสอบราคาและราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bullet ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการข่าวตัดออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
bullet ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
bullet ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2560
bullet ประกาศราคากลางซื้อกล้องวงจรปิด
bullet ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล จากการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวัน (Morning Brief) ตุลาคม ๒๕๕๘ - พฤษภาคม ๒๕๕๙
bullet ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุงานช่าง
bullet ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2
bullet ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งประชาสัมพันธ์ในบริเวณอาคารกระทรวงแรงงาน
bullet ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคาร ๑๕ ชั้น
bullet ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
bullet ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมพื้นห้องผู้บริหารชั้น ๗ (ฝั่งสำนักงานปลัดฯ)