ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
bullet ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างเส้นทางจราจรด้านหน้าอาคารกระทรวงแรงงานโดยวิธีสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement (e-GP) และประกาศราคากลาง
bullet ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
bullet ประกาศราคากลางซื้อชุดรับแขก
bullet ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
bullet ประกาศราคากลางการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 580 ใบ
bullet ราคากลางจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟสำรองลิฟท์ อาคาร 15 ชั้น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และอาคารจอดรถ
bullet ประกาศราคากลางการจ้ดจ้างพิมพ์แบบสำรวจข้อมูลด้านแรงงานและคู่มือการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
bullet ประกาศราคากลาง จ้างทำกระเป๋าสำหรับบรรจุเอกสาร
bullet ประกาศราคากลางจ้างจัดงาน "กระทรวงแรงงานรวมพลังต้านทุจริต" และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
bullet ประกาศราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
bullet ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ
bullet ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ห้องประชุม
bullet ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการระบบเฝ้าระวังความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
bullet ประกาศราคากลางจ้างซ่อมระบบภาพห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ พร้อมอุปกรณ์
bullet ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพ์รายวัน
bullet ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2558 กระทรวงแรงงาน และเอกสารรายงานประจำปี 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
bullet ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2