วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 91 ก.แรงงาน จัดกิจกรรมรวมพลังวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 11/06/2562
icon 92 ก.แรงงาน อบรม ‘จิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่น 2/61’ 10/06/2562
icon 93 ก.แรงงาน ประชุม ‘งบประมาณ สป.รง. ปี 62 ครั้งที่ 5/62’ 10/06/2562
icon 94 ก.แรงงาน เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” 09/06/2562
icon 95 ก.แรงงาน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันอานันทมหิดล 09/06/2562
icon 96 ก.แรงงาน นำพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 09/06/2562
icon 97 ก.แรงงาน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 07/06/2562
icon 98 ก.แรงงาน ประชุม ‘คกก.ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/62’ 06/06/2562
icon 99 ก.แรงงาน เตรียมนำคณะไตรภาคีเข้าร่วมประชุมใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 05/06/2562
icon 100 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลสารัตถะด้านแรงงานและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 04/06/2562
icon 101 ก.แรงงาน ประชุม คกก. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ และความปลอดภัยในการทำงาน 04/06/2562
icon 102 ก.แรงงาน วางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 04/06/2562
icon 103 ก.แรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพแก่ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ ท้องสนามหลวง 03/06/2562
icon 104 ก.แรงงาน ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03/06/2562
icon 105 ก.แรงงาน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 03/06/2562
icon 106 “ผู้ตรวจแรงงาน” ออกนิเทศติดตามงาน พบปะแรงงานและอาสาสมัครแรงงาน ณ สนร.มาเลเซีย 02/06/2562
icon 107 ผู้ตรวจแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพเมืองมะขามหวาน 01/06/2562
icon 108 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 31/05/2562
icon 109 ก. แรงงาน ประชุมติดตาม ‘พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562’ 31/05/2562
icon 110 ก.แรงงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘มาเลเซีย’ 31/05/2562
icon 111 ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 31/05/2562
icon 112 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ครั้งที่ 4/2562 30/05/2562
icon 113 ก.แรงงาน ซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ 30/05/2562
icon 114 ก.แรงงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘สิงคโปร์’ 30/05/2562
icon 115 ก.แรงงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการบรูไน 29/05/2562
icon 116 ไทย - สปป.ลาว กระชับความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 27/05/2562
icon 117 ก.แรงงาน บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 24/05/2562
icon 118 ก.แรงงาน ‘ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากทุจริต’ 22/05/2562
icon 119 ก.แรงงาน พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 21/05/2562
icon 120 ก.แรงงาน เผย ทางการญี่ปุ่นคุมเข้มคนเข้าเมือง รองรับความต้องการแรงงานระบบใหม่ 21/05/2562