ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การจัดงานเวทีสัญจรประกาศยืนยันภารกิจการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานเวทีสัญจรประกาศยืนยันภารกิจการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยขึ้นที่จังหวัดระนอง ภายใต้แนวคิด “ชาวระนองร่วมใจ ป้องกันภัยค้ามนุษย์” ได้จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของจังหวัด โดยมีนายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2554 เวลา 18.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนองร่วมบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดนิทรรศการการให้ความรู้แก่ประชาชนและบริการประชาชน รับสมัครงานตามตำแหน่งงานว่าง รับลงทะเบียนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคการศึกษา / รับสมัครฝึกอาชีพ / ให้บริการตอบปัญหาด้านแรงงาน / การขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว  / การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก / ความปลอดภัยในการทำ         งาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน