ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนำยางพารา

 

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

หลักสูตรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา

   
                             

 

เมื่อวันที่ 24  มกราคม  2554  เวลา 09.30 น  ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำสวนป่าคลอก นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแก่ผู้ประกอบอาชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  หลักสูตรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา 

หลังจากการเปิดอบรม  นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า   โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแก่ผู้ประกอบอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา  มีผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากอาชีพเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ตั้งแต่วันที่ 24 29 มกราคม  2554  การฝึกอบรมแบบให้เปล่า และจ่ายเบี้ยเลี้ยงเป็นตอบแทนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราว  วันละ 120 บาท

นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต  เปิดเผยเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแก่ผู้ประกอบอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  ซึ่งในปีงบประมาณ 2554  กระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดภูเก็ตจำนวน  1 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดได้อนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ ไปดำเนินการต่อไปแล้ว รวม 7 โครงการ